Prawo dla firm

Prawo gospodarcze

Reguluje stosunki między poszczególnymi przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami. Prawo to obejmuje w szczególności przepisy określające rodzaje i funkcjonowanie spółek, czynności handlowe, prawo papierów wartościowych oraz wszelkie kwestie dotyczące upadłości.

Audyt prawny przedsiębiorstwa

Audyt prawny to usługa służąca wszechstronnej weryfikacji przedsiębiorstwa w celu jego nabycia lub przejęcia. Audyt prawny umożliwia ostateczną wycenę przedsiębiorstwa oraz pozwala na wypracowanie strategii negocjacyjnej przez uzyskanie dodatkowych argumentów.
Podstawowym zadaniem stawianym przed audytorami jest dokonanie obiektywnej analizy stanu przedsiębiorstwa mającej na celu określenie słabych i silnych stron oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń.
Analiza prawna przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem sukcesu przy transakcji przejęcia, gdyż pozwala oszacować ryzyko związane z transakcją oraz właściwe zaplanowanie harmonogramu transakcji.

Prawo umów handlowych

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do zawierania, wykonywania, a także z rozwiązywania umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności:

 

 • przygotowujemy i opiniujemy projekty umów oraz wspomagamy klienta w procesie negocjacji warunków umowy,
 • doradzamy w trakcie wykonywania umów i w zakresie rozwiązywania sporów powstałych w toku ich realizacji,
 • opiniujemy i doradzamy przy wyborze scenariusza rozwiązania umowy,
 • przygotowujemy i weryfikujemy wzorce umowne znajdujące zastosowanie do sprzedaży towarów i świadczenia usług w obrocie z konsumentami.

 

Przygotowujemy dokumentację umowną, wskazujemy optymalne rozwiązania kontraktowe w celu zabezpieczenia interesów naszych klientów oraz zwracamy uwagę na ryzyka związane z negocjowanymi warunkami umownymi.

Windykacja należności

Prowadzenie działalności gospodarczej z pewnością jest zajęciem, które może przynieść dużo satysfakcji, jednak nie jest to wyłącznie droga usłana różami. Jak każdy przedsiębiorca, Ty też w ciągu swojej pracy zapewne spotkasz się z nierzetelnymi kontrahentami, opóźniającymi się z regulowaniem wymagalnych zobowiązań .

 

Windykacja należności może odbywać się na kilka sposobów:

 

 • windykacja należności na etapie polubownym,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • monitoring płatności,
 • wypożyczenie pieczęci prewencyjnej.

 

Kancelaria Primo Lege w zależności od potrzeb realizuje windykację wybierając jedną z wyżej podanych metod.

Kompleksowa obsługa prawna

Świadczymy kompleksową obsługę prawną firm, w tym spółek prawa handlowego, jak i jednoosobowych przedsiębiorców. Doradzamy w zakresie pojawiających się problemów prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

W ramach świadczonej obsługi zapewniamy m.in.:

 

 • udzielanie konsultacji i informacji prawnych m.in. z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego i spółek handlowych, cywilnego, administracyjnego, podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, – na życzenie również w siedzibie Klienta,
 • opracowywanie opinii prawnych,
 • przygotowywanie projektów umów handlowych, kontraktów oraz innych dokumentów, a także ich opiniowanie i analiza pod względem formalno-prawnym w celu zabezpieczenia interesów Klienta,
 • zastępstwo prawne w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi, a także reprezentację przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • doradztwo i pomoc przy przedsięwzięciach gospodarczych oraz inwestycjach kapitałowych, tj. przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, połączeniach i podziałach, wszelkich możliwych przekształceniach, restrukturyzacjach i likwidacjach,

Obsługa dealerów samochodowych

W naszym portfolio posiadamy kliku Klientów z branży motoryzacyjnej, z którymi zawarliśmy długoterminowe umowy na kompleksową obsługę prawną. W ramach świadczonych na ich rzecz usług, zajmujemy się przede wszystkim obsługą roszczeń związanych z jakością sprzedanych pojazdów i świadczonych usług (rękojmia i gwarancja), a także reprezentacją przed zakładami ubezpieczeń w sprawach bezgotówkowych rozliczeń szkód komunikacyjnych.

 

W pełni szanując maksymę, kluczową w działalności dealerów samochodowych, zgodnie z którą

 

„kto się nie rozwija, ten się cofa”

 

zajmujemy się również kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych związanych z ekspansją i rozwojem sieci dealerskiej.

Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, co gwarantuje Klientom kompleksową i profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych, przed sądami różnych instancji.

Najczęściej bierzemy udział w sporach sądowych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych.

Obsługa inwestycji deweloperskich

W ramach wsparcia podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską, oferujemy: -- kompleksowe doradztwo i wsparcie na etapie przygotowania inwestycji, w szczególności w zakresie:

 

 • pomocy w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, ładu przestrzennego tych nieruchomości (miejscowy plan albo decyzja o warunkach zabudowy), uzgodnień z gestorami mediów, dostępu inwestycji do dróg publicznych, w tym udział w imieniu klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych
 • negocjowanie i przygotowywanie umów niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym umów: z wykonawcami, kierownikami projektów, inspektorami nadzoru inwestorskiego i projektantami,
 • obsługa inwestycji w toku, w tym pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów na linii inwestor – generalny wykonawca (wykonawcy) – projektant – organy nadzoru budowlanego – konserwator zabytków - zarządca drogi
 • obsługa procesu sprzedaży nieruchomości (rezerwacje, prospekty informacyjne, umowy deweloperskie, klauzule niedozwolone, okres rękojmi i udzielanie gwarancji)