Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. na podstawie tzw. Tarczy 5.0 skierowane dla przedsiębiorców z branży turystyczno-rozrywkowym – termin na składanie wniosków do 30 listopada 2020 r.

W związku z kolejnymi obostrzeniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa i związanymi z nimi ograniczeniami w prowadzeniu działalności w sektorze turystyczno-rozrywkowym ustawodawca postanowiono wprowadzić kolejne ulgi dla tych przedsiębiorców. Jedna z nich jest możliwość uzyskania zwolnienia z obowiązku zapłaty składek na rzecz ZUS za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Aby z tego skorzystać należy złożyć stosowny wniosek do końca listopada 2020 r. poprzez platformę ZUS PUE.

W odróżnieniu od poprzednich ulg z tego tytułu obecna jest skierowana do konkretnej grupy przedsiębiorców, tj. takich, których prowadzona działalnoś

 gospodarcza według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jest oznaczona następującymi kodami:

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowany
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów wystaw i kongresów
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Istotne jest również to, że wskazane wyżej oznaczenie przeważającej działalności ma być aktualne na dzień składania wniosku. Warto więc sprawdzić czy oznaczona w ewidencji prowadzona przez przedsiębiorcę działalnoś

 jako przeważająca jest tożsama z faktycznie prowadzoną działalnością główną i w razie stwierdzenie niezgodności w tym zakresie dokonać stosownej zmiany. Fakt ten podlega oczywiście kontroli i w razie stwierdzenia niezgodności w tym zakresie uzyskaną ulgę można cofnąć.

Dodatkowymi przesłankami do skorzystania z tej formy pomocy jest zgłoszenie się przedsiębiorcy jako płatnika składek do 30 czerwca 2020 r., spadek przychodów (w rozumieniu przepisów podatkowych) z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o co najmniej 75% w stosunku do analogicznego miesiąca kalendarzowego z 2019 roku a także złożenie przez płatnika deklaracji rozliczeniowych do 31.10.2020 r. Warto zauważyć, że jeżeli przedsiębiorca opłacił już składki za miesiące, za które zamierza skorzystać ze zwolnienia, po pozytywnym rozpatrzeniu jego wniosku wpłacone kwoty będą mogły być zwrócone lub zaliczone na poczet kolejnych składek.

Warto więc śledzić na bieżąco wprowadzane przez ustawodawcę rozwiązania w zakresie pomocy i ulg przyznawanych przedsiębiorcom, szczególnie że są one wprowadzane z pewnym opóźnieniem.

Obecnie procedowane są przepisy związane z podobną pomocą na kolejne okresy, tym razem dla szerszej grupy przedsiębiorców.

Opracowano na podstawie ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Radca prawny

Mariusz Kuniewski

Materiał filmowy