Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

ZGŁOSZENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Wpis ten dokonywany jest na wniosek, który zgodnie z art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym powinien nastąpić w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wniosek o rejestrację spółki komandytowej powinien zostać złożony na urzędowym formularzu KRS-W1 z załącznikami, a zgodnie z art. 110 § 1 KSH zgłoszenie to powinno zawierać:

1. firmę, siedzibę i adres spółki;

2. przedmiot działalności spółki;

3. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy, a także okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją;

4. nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji; w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki - zaznaczenie tej okoliczności;

5. sumę komandytową.

W zakresie załączników do wniosku KRS-W1 należy załączyć:

  1. egzemplarz umowy spółki komandytowej (tak: art. 9 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym);
  2. wykaz wspólników spółki (komplementariuszy oraz komandytariuszy) wraz z ich adresami oraz adresami do doręczeń;
  3. zgodę komplementariuszy na powołanie do reprezentowania spółki komandytowej – jednak tylko w sytuacji, gdy:
  1. zgoda taka nie została wyrażona bezpośrednio w umowie spółki
  2. wniosek o wpis do rejestru nie jest podpisany przez wszystkich komplementariuszy
  3. wniosek o wpis do rejestru nie jest podpisany przez pełnomocnika, posiadającego pełnomocnictwo od wszystkich komplementariuszy;
  1. potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w wysokości 500 zł (tak: art. 52 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
  2. potwierdzenie uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł (tak: § 6 ust. 1 rozporządzenia MS w sprawie wydawania i rozpowszechniania MSIG w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym)
  3. opłata skarbowa w wysokości 17 zł w sytuacji gdy wniosek jest składany przez pełnomocnika

Przepisu Kodeksu spółek handlowych nie wskazują podmiotu, który powinien dokonać zgłoszenia takiej spółki do rejestru. Zasadne w związku z tym jest skorzystanie na mocy art. 103 § 1 KSH i przyjęcie, że zgodnie z art. 26 § 3 KSH każdy ze wspólników spółki, zarówno komandytariusz jak i komplementariusz może zgłosić spółkę komandytową do rejestru przedsiębiorców KRS. Możliwe jest to z uwagi na fakt, że kwestię związane z wpisem do rejestru spółki komandytowej są niezależne od zasad reprezentacji spółki.

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy