Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ W SPRAWACH PODATKOWYCH

Postępowanie dotyczące wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe wyróżnia się brakiem formalizmu, a także prostotą – co z całą pewnością służy podatnikom, dla których wydawane zaświadczenia są urzędowym stwierdzeniem danego stanu faktycznego lub prawnego. Przesłanką wydania zaświadczenia jest potrzeba urzędowego potwierdzenia przez np. podatnika określonych faktów lub też stanu prawnego (np. fakt nadania numeru NIP).

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zaświadczenia odbywa się z chwilą złożenia wniosku. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2009 r., sygn. akt: I SA/Gd 426/09: Pojęcie "złożenia wniosku" należy rozumieć i wiązać z momentem fizycznego doręczenia żądania organowi podatkowemu, z którą to chwilą następuje wszczęcie postępowania w przedmiocie wydania zaświadczenia”. W przeciwieństwie do standardowego postępowania podatkowego, postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń nie kończy się wydaniem decyzji podatkowej.

Ordynacja podatkowa nie wprowadza także żadnych regulacji ograniczających krąg podmiotów, uprawnionych do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. I tak oprócz podatników, istnieje możliwość wydania zaświadczenia o zobowiązaniach podatkowych spadkodawcy osobie, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą (art. 306f Ordynacji podatkowej). Warto wyróżnić zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych lub niezaleganiu w podatkach, o które mogą wnosić osoby trzecie jak np. nabywca przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części), wspólnik rozwiązanej spółki osobowej, czy też rozwiedziony małżonek podatnika. Także instytucja kredytowana, z uwagi na art. 306ha Ordynacji podatkowej może zwrócić się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia (kwestie zweryfikowania zdolności kredytowej), a także prowadzący działalność gospodarczą kontrahenci podatnika.

Jednym z ważniejszych certyfikatów jest tzw. certyfikat rezydencji, a więc zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika na terytorium Polski, które determinuje określony status podatkowy (art. 306l Ordynacji podatkowej). Certyfikat rezydencji zawsze wydawany jest na wniosek, nigdy przez organ z urzędu.

W zakresie odmowy wydania zaświadczenia przez organ podatkowy, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 306c Ordynacji podatkowej: Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Warto w tym przypadku zwrócić uwagę na tezę wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2018 r., sygn. akt: II FSK 1238/16: Podstawą odmowy wydania zaświadczenia nie może być brak możliwości zakończenia postępowania mającego na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań podatkowych. Postępowanie weryfikujące zasadność zwrotu nadpłaty w podatku VAT nie jest postępowaniem wymiarowym. Rodzaj postępowania, którego bieg nie może być przeszkodą dla wydania zaświadczenia został ściśle określony. Jakkolwiek rację ma pełnomocnik strony skarżącej wskazując na utrudnioną sytuację podatników wnioskujących o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, w sytuacji gdy organ przedłuża termin zwrotu różnicy podatku VAT, to jednak brzmienie art. 306 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej nie pozwala przyjąć, że weryfikacja rozliczenia podatnika dokonywana w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej jest postępowaniem, o którym mowa w art. 306 § 2 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej: „Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.”

Jeżeli potrzebują Państwo zaświadczenia od organu podatkowego, a nie widzą w jaki sposób zgłosić się w tej sprawie do urzędu, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy