Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

WYBÓR PRZEDSTAWICIELI ZAŁOGI

W związku z napływającymi pytaniami odnośnie zawarcia przez pracodawcę porozumienia w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy, w przypadku braku wybranych przedstawicieli załogi, wskazujemy, iż wyłonienie reprezentacji osób zatrudnionych następuje w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

 

CO JEŻELI U PRACODAWCY NIE ZOSTALI WYŁONIENI PRZEDSTAWICIELE ZAŁOGI?

 

Przepisy nie regulują bliżej zasad wyboru reprezentacji pracowników, zatem albo już dotychczas wypracowane rozwiązania formalne w firmie mogą zostać uznane za „tryb wyłaniania reprezentacji przyjęty w danym przedsiębiorstwie” albo - w braku ww. - należy sporządzić zakładowy akt wewnętrzny, np. w postaci regulaminu wyborów reprezentacji pracowników, i w nim określić zasady.

Zasady takiego wyboru powinny uwzględniać:

- wymóg demokratycznego i transparentnego wyłaniania reprezentacji, a także ewentualnego odwoływania pracowników z grona reprezentantów,

- wymóg poszanowania zasady równouprawnienia pracowników, zakazu dyskryminacji; zatem za nieuprawnione należałoby uznać różnicowanie pracowników/kandydatów ze względu na kryteria nieznajdujące racjonalnego uzasadnienia, np. uzależnione od przynależności do organizacji związkowej, do nieformalnej grupy lub do członkostwa w innych organach pracodawcy lub innych organizacjach, partiach lub instytucjach.

A CO JEŻELI PRACOWNICY NIE PRZEBYWAJĄ W ZAKŁADZIE PRACY?

Pracodawca winien ustalić tryb wyboru przedstawicieli oraz docelowo, wg przyjętego trybu, wyłonić odpowiednie ciało przedstawicielskie. Same wybory na reprezentantów załogi mogą odbywać się w formie głosowania zorganizowanego na ogólnym zebraniu pracowników, za pośrednictwem urn wyborczych, czy nawet głosowania w formie elektroniczne np. w postaci ankiety w intranecie. Jest to racjonalna alternatywa dla dużych organizacji. Ma ona jednak jedno ograniczenie. Wszyscy pracownicy powinni mieć dostęp do narzędzi elektronicznych (np. skrzynki e-mail), które umożliwią im oddanie głosu.

Jeśli przeprowadzenie powszechnych wyborów jest logistycznie trudne, można rozważyć rozwiązania kompromisowe. Przykładowo można przeprowadzić wybory urnowe w głównych placówkach pracodawcy, a innym placówkom lub pracownikom pozwolić na głosowanie korespondencyjne. Z formalnego punktu widzenia nie jest to rozwiązanie idealne, ale to próba zachowania zasady powszechności wyborów.

Niektórzy autorzy dopuszczają możliwość, że wybory przedstawicieli pracowników można przeprowadzić tylko wśród części załogi, jeżeli przemawiają za tym względy operacyjne (trudności logistyczne) albo celowościowe, jednak z uwagi na doniosłość niniejszej kwestii należy każdorazowo poddać analizie sytuację pracodawcę i jego możliwości.

 

 

 

Materiał filmowy