Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW PRZYWOŻĄCYCH PALIWA CIEKŁE

Podmiot przywożący paliwa ciekłe może podjąć wykonywanie działalności w zakresie przywozu paliw ciekłych dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów przywożących.
 
Podmiotem przywożącym, w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonuje przywozu paliw ciekłych, z wyłączeniem przywozu paliw ciekłych: 
a)  w ramach wykonywania działalności polegającej na obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą wymagającej uzyskania koncesji,  
b)  przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Przywóz paliw ciekłych to sprowadzenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej paliw ciekłych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub importu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, wpisu do rejestru podmiotów przywożących wymaga przywóz paliw ciekłych oznaczonych następującymi kodami CN:

1) półprodukty rafineryjne: 2707 50 00, 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55;
2) gaz płynny LPG: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00;
3) benzyny ciężkie: 2710 12 11, 2710 12 15;
4) benzyny silnikowe: 2710 12 25 z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 50, 2710 12 90, 2207 20 00;
5) benzyny lotnicze: 2710 12 31;
6) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych: 2710 12 70;
7) paliwa typu nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21;
8) inne rodzaje nafty: 2710 19 25, 2710 19 29;
9) oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11;
10) lekkie oleje opałowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;
11) ciężkie oleje opałowe: 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99), 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90;
12) benzyny lakowe i przemysłowe: 2710 12 21, 2710 12 25;
13) biopaliwa ciekłe:
a) 3826 00 10 z wyłączeniem estrów metylowych stanowiących dodatki do paliw ciekłych,
b) inne niż wymienione w lit. a biopaliwa ciekłe bez względu na kod CN z wyłączeniem biopaliw ciekłych stanowiących dodatki do paliw ciekłych;
14) smary: 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99, 2710 20 90), 3403 19 10), 3403 19 20), 3403 19 80).

Nie trzeba wpisywać się do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe jeśli:
1) przywożone paliwa są objęte posiadaną przez przedsiębiorcę koncesją na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą;
2) przywożone paliwa przeznaczone są do użycia podczas transportu i przywożone w standardowych zbiornikach:
- użytkowych pojazdów silnikowych,
- zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia,
- statków powietrznych lub jednostek pływających.

Radca Prawny Aleksandra Malińska

Materiał filmowy