Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

WKŁAD NA FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI FUNDACJI RODZINNEJ NA TLE INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH PRAWA PODATKOWEGO W PODATKU PIT

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidziano żadnych przepisów, w ramach których wniesienie przez fundatora wkładu do fundacji rodzinnej tytułem pokrycia funduszu założycielskiego podlegało by opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tezę tę potwierdzają także aktualne interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ze stycznia 2024 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS - Istota fundacji polega na tym, że w zamian za wniesiony do fundacji majątek fundator nie otrzymuje żadnego ekwiwalentu. Wniesienie ww. składników majątkowych nie będzie bowiem spełniało dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przepis ten dotyczy opodatkowania wartości wkładu w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego. Fundacja nie ma charakteru spółki ani spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku wkładów do fundacji rodzinnej zastosowania nie znajdzie także art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem wniesienie udziałów, akcji lub ogół praw i obowiązków w spółkach handlowych z siedzibą w Polsce lub za granicą, nie będzie miało charakteru odpłatnego.

Wniesienie składników majątkowych do Fundacji nie spełni również dyspozycji innych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu, w tym art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fundator wnosząc do fundacji składniki majątkowe, nie otrzyma w zamian żadnych udziałów, certyfikatów lub innych instrumentów prawnych, które dawałyby tytuł prawny do wniesionego do Fundacji majątku lub do otrzymania od Fundacji innego rodzaju świadczeń z tego tytułu, co w konsekwencji skutkuje tym, że fundator lub beneficjent fundacji nie uzyska przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na względzie powyższe, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują jako moment powstania przychodu wyłącznie ewentualne przychody otrzymane od fundacji rodzinnej (bądź w trakcie jej funkcjonowania, bądź w wyniku jej rozwiązania). Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje, aby w momencie wniesienie do fundacji rodzinnej składników majątku na pokrycie funduszu założycielskiego dochodziło do powstania przychodu po stronie fundatora.

Biorąc pod uwagę powyższe wniesienie wkładu na fundusz założycielski jest neutralne podatkowo.

Powyższe stanowisko wynika z interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 stycznia 2024 r. (0114-KDIP3-1.4011.1039.2023.1.MK1), 11 stycznia 2024 r. (0112-KDIL2-1.4011.889.2023.1.JK), 30 stycznia 2024 r.(0113-KDIPT2-3.4011.884.2023.1.KKA), 24 stycznia 2024 r. (0114-KDIP3-1.4011.1046.2023.1.AK), 18 stycznia 2024 r., (0114-KDIP3-1.4011.1023.2023.1.MS2).

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy