Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

WAŻNE ZMIANY W PODATKACH OD STYCZNIA 2023R.

Rok 2023 przyniesie kolejne zmiany w prawie podatkowym. Podatników czekają zmiany w PIT, CIT oraz VAT. Poniżej przedstawiamy nowe regulacje, z którymi warto się zapoznać.  

I.    Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych
Od 2023 roku zmienią się zasady opodatkowania wynajmu mieszkań poza działalnością gospodarczą.

Osoby, które uzyskują przychody z tytułu najmu prywatnego, nie będą mogły opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych – według skali podatkowej. Jedyną dostępną dla nich formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Oznacza to, że przychody z tytułu najmu prywatnego będą opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. zł.

Podatnicy nie będą już mieli możliwości pomniejszania uzyskiwanych przychody o koszty związane z wynajmowanymi mieszkaniami. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przewiduje możliwości odliczania na przykład wydatków na remonty, odpisów amortyzacyjnych czy odsetek od kredytu hipotecznego.

II.    Brak amortyzowania lokali mieszkalnych
Podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, od 2023 roku nie będą mogli amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych.

Wyłączenie prawa do amortyzowania obejmuje budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

III.    Nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku
W 2023 roku będzie obowiązywać skala podatkowa wprowadzona w trakcie 2022 roku i mająca zastosowanie także do dochodów osiągniętych w tym roku.

Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł – tak jak w 2022 roku.

IV.    Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego
Od 2023 roku podatnicy będą składali płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika.

To oznacza, że dokumenty te będą mogły być składane w formie papierowej, elektronicznej albo na przykład za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego płatnika (pracodawcy).

Podatnicy będą zobowiązani do zmiany lub wycofania złożonego wniosku lub oświadczenia, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio dokumentu będzie następować poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku.

Płatnicy będą zobowiązani uwzględnić oświadczenie lub wniosek podatnika najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymali (organy rentowe najpóźniej od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie lub wniosek płatnika zostały złożone).

Złożone oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek będą dotyczyły także następnych lat podatkowych – podatnik nie będzie musiał składać ich co roku.

Nowe przepisy dotyczą w szczególności:

- oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek;
- oświadczenia o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
- oświadczenia o obliczenie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia;
- oświadczenia o wysokości stosowanych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia;
- oświadczenia o stosowaniu bądź niestosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z działalności twórców i artystów.

Wymienione oświadczenia będą mogły być składana od 2023 roku według ustalonego wzoru.

V.    Nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku
W 2023 roku płatnik będzie zobowiązany pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.

Podatnik (zatrudniony) będzie uprawniony do złożenia oświadczenia nawet trzem płatnikom, wskazując, że płatnik jest uprawniony do pomniejszania zaliczki:

    o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika
    o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom
    o 1/36 zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

VI.    Wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym
W 2023 roku rozszerzeniu ulegnie katalog rodzajów uzyskiwanych przychodów uprawniający do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Na przykład podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę, umowy-zlecenia albo umowy o dzieło będzie mógł złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.

VII.    Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ (ulga za złe długi)
Przedsiębiorcy nie będą zobowiązani do złożenia z zeznaniem podatkowym informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych (informacji PIT/WZ).

VIII.    Zmiana rozliczenia dochodów z rent przez małoletnie dzieci
Od 2023 roku dochody z rent osiągane przez małoletnie dzieci będą stanowić dochody dziecka, a nie będą tak jak dotychczas doliczane do dochodów rodziców i wykazywane w zeznaniu rocznym składanym przez rodziców.

IX.    Modyfikacja ulgi na zabytki
Od 2023 roku zostanie zlikwidowana możliwość skorzystania z ulgi na zabytki w przypadku nabycia nieruchomości – zabytku wpisanego do rejestru zabytków (w 2022 roku przysługiwało prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni nabytego zabytku, ale nie więcej niż 500 000 zł).

Wydatki związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi w zabytku będzie można odliczyć dopiero po zakończeniu tych prac, a nie w trakcie ich trwania (ponoszenia wydatków). Dodatkowo w ramach ulgi polegającej na odliczeniu wydatków na remont zabytku będą podlegać odliczeniu tylko te wydatki, które wchodzą w zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wydatki, które dotyczą prac wykraczających poza to pozwolenie, nie będą kwalifikowane do ulgi.

X.    Odroczenie wejścia w życie zmian w limitach płatności gotówkowych
Od 2023 roku miał zacząć obowiązywać nowy (niższy) limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami.

W stosunku do 2022 roku limit ten miał zostać obniżony z 15 tys. zł do 8 tys. zł. Jednocześnie miał zostać wprowadzony limit dla płatności gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumentów) na rzecz przedsiębiorców, wynoszący 20 tys. zł.

Wejście w życie nowych limitów zostało odroczone o rok. Nowe limity będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

XI.    Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP
Od 1 stycznia 2023 roku kwota przekazywana przez podatnika w zeznaniu podatkowym na rzecz organizacji pożytku publicznego zostanie podniesiona z 1% do 1,5% podatku należnego wykazywanego w zeznaniu rocznym (PIT).

 

ŹRÓDŁO: www.biznes.gov.pl

 

Materiał filmowy