Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

24 czerwca 2020 r. weszła w życie nowa procedura restrukturyzacyjna, która umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenie sprawnego oddłużenia bez nadmiernej ingerencji sądu. 
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne odwołuje się do postępowania o zatwierdzenie układu uregulowanego w Prawie restrukturyzacyjnym, z istotnymi modyfikacjami wynikającymi z przepisów art. 15-25 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
Postępowanie ma w przeważającej części charakter pozasądowy. Dłużnik z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni jednocześnie funkcję nadzorcy układu, przedstawia wierzycielom propozycje układowe, zbiera od nich głosy i w przypadku przegłosowania propozycji przez wierzycieli, występuje do sądu o zatwierdzenie układu. Z uproszczonej procedury skorzystać mogą wszystkie podmioty mające zdolność restrukturyzacyjną zgodnie z art. 4 Prawa restrukturyzacyjnego, tj.
1) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,
2) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,
3) wspólnicy osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
4)wspólnicy spółki partnerskiej.
Możliwość skorzystania z tej procedury jest niezależna od tego, czy stan zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalność dłużnika powstały w czasie epidemii lub w związku z epidemią COVID-19.
Otwarcie postępowania następuje automatycznie poprzez dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ze wskazaniem danych dłużnika, dnia układowego oraz nadzorcy układu, z którym dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. 
Dla dłużników podstawową zaletą uproszczonej restrukturyzacji jest daleko idąca ochrona przed egzekucją ze strony wierzycieli. W okresie od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego zakończenia lub umorzenia prowadzone przeciwko dłużnikowi postępowania egzekucyjne zostają zawieszone z mocy prawa, a nowe nie mogą być wszczęte. Warto podkreślić, że objęcie dłużnika wskazaną „ochroną” następuje automatycznie, z chwilą dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dodatkowo w okresie uproszczonej restrukturyzacji obowiązuje zakaz wypowiadania, bez zezwolenia nadzorcy układu, kluczowych umów zawartych z dłużnikiem, w tym najmu, dzierżawy, leasingu czy kredytu. 
Jeżeli chodzi o ochronę praw wierzycieli, to jest ona realizowana poprzez możliwość wnioskowania do sądu o uchylenie w całości skutków obwieszczenia o otwarciu postępowania, w tym zakazu egzekucji z majątku dłużnika. 
Uproszczona restrukturyzacja ma ściśle określone ramy czasowe. Wniosek o zatwierdzenie układu należy złożyć do sądu nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia o otwarciu postępowania. Brak wpływu wniosku w tym terminie spowoduje umorzenie postępowania z mocy prawa. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. 

Z uproszczonej restrukturyzacji można skorzystać w okresie do 30 czerwca 2021 r. 
Uwzględniając problemy z płynnością finansową przedsiębiorców spowodowane przez pandemię COVID 19, oraz szczególne obłożenie sądów powszechnych wynikające z kilkumiesięcznego paraliżu ich pracy, wprowadzone zmiany należy ocenić pozytywnie. Jednocześnie podkreślić należy, iż dłużnicy, nie powinni traktować uproszczonej restrukturyzacji jako czasowej ucieczki przed egzekucją. Możliwość skorzystania z dobrodziejstwa oddłużenia w ramach omawianej procedury jest tylko jednorazowa. Dodatkowo, w przypadku dokonania obwieszczenia inicjującego postępowanie w złej wierze wierzycielowi oraz każdej poszkodowanej osobie trzeciej będzie przysługiwało przeciwko dłużnikowi roszczenie o naprawienie szkody.

mec.Piotr Tosik

Materiał filmowy