Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

ULGA KONSOLIDACYJA W PODATKU CIT

Zgodnie z art. 2 pkt 42 ustawy wprowadzającej tzw. „Polski Ład” od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono do ustawy o CIT (w ramach szerszego pakietu ulg dla przedsiębiorców) – ulgę konsolidacyjną (art. 18ec ustawy o CIT). Zakres czynności objętych ulgą konsolidacyjną sprowadza się głównie do kwestii związanych z nabywaniem przez podatnika udziałów lub akcji spółek kapitałowych prowadzących działalność na rynkach krajowych oraz zagranicznych.

Zgodnie z treścią przepisu normującego omawianą ulgę podatnik prowadzący działalność gospodarczą posiada możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków pobocznych związanych z nabyciem udziałów lub akcji w spółce będącej osobą prawną. Powyższego odliczenia dokonać można w roku podatkowym, w którym to podatnik nabył udziały/akcje, jednak wartość takiego odliczenia nie może być wyższa niż 250 000 zł w roku podatkowym.

Z opisywanej ulgi można jednak skorzystać pod warunkiem spełnienia przez podatnika poniższych warunków t.j.
1) spółka kapitałowa której udziały lub akcje są nabywane posiada siedzibę lub zarząd na terytorium RP lub w innym państwie, z którym to Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania;
2) główny przedmiot działalności, spółki której udziały lub akcje są nabywane jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub może być uznany za działalność wspierającą działalność podatnika (z wyłączeniem działalności finansowej);
3) działalność (tożsama lub wspierająca) spółki której udziały lub akcje są nabywane  była zarówno przez taką spółkę, jak i podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące;
4) spółka której udziały lub akcje są nabywane nie jest podmiotem powiązanym z podatnikiem w okresie ostatnich 2 lat przed dniem nabycia udziałów lub akcji;
5) w ramach jednej transakcji nabywane są udziały lub akcje spółki, które pozwalają podatnikowi na uzyskanie bezwzględnej większości praw głosów.
 
Jeżeli chodzi o wydatki podlegające odliczeniu ulgą (katalog określony w art. 18ec ust. 2 ustawy o CIT), za wydatki takie uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów lub akcji w spółce na:
1) obsługę prawną nabycia udziałów i akcji, a także ich wycenę,
2) opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
3) podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Konstrukcja art. 18ec ust. 2 ustawy o CIT sugeruje, iż katalog wydatków wymieniony w  tym przepisie jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, iż tylko wydatki wymienione w powyższym przepisie będą podlegać odliczeniu.

Wartym wskazania jest, że w ramach opisywanej ulgi podatnikowi nie wolno rozliczyć ceny zapłaconej przez niego na nabywane udziały lub akcje, a także że zbycie lub umorzenie udziałów albo akcji przed upływem 36 miesięcy od dnia ich nabycia przez podatnika będzie powodować konieczność rozliczenia wykorzystanej ulgi poprzez zwiększenie podstawy opodatkowania o kwotę wcześniejszego odliczenia.

 

Autor:
Tomasz Manterys- aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

 

Materiał filmowy