Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Świadczenia w czasie kwarantanny

W ostatnich tygodniach, w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID 19,  lawinowo rośnie liczba osób kierowanych na kwarantannę. Warto przeanalizować świadczenia jakie przysługują osobom, które nie mogą świadczyć pracy w związku ze skierowaniem na kwarantannę.

Kwarantanna, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Jeżeli praca nie może być wykonywana zdalnie, to kwarantanna stanowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy.  Warunki wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawcę za czas niezdolności do pracy reguluje art. 92 kodeksu pracy. Na jego podstawie, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia – chyba, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Wynagrodzenie przysługuje za czas nieobecności trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż wskazane wyżej okresy, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (u.ś.p.). Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 1a u.ś.p. na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby, uprawniającą do zasiłku chorobowego, traktuje się niemożność wykonywania pracy:

1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi, tak jak w przypadku wynagrodzenia, 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wskazanych świadczeń jest informacja umieszczona w systemie EWP o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację z systemu EWP płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

Jednocześnie wskazać należy, iż w ramach procedowanej ustawy o tzw. „dobrym samarytaninie”, przywrócona ma zostać zasada, iż w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. Podobna zasada ma objąć pracowników służb mundurowych.

radca prawny Piotr Tosik

Materiał filmowy