Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

STRATA PONIESIONA PRZEZ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W ramach działalności Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może dojść do sytuacji, że w spółce wystąpi strata. W przypadku jej wystąpienia zgodnie z art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy na zwyczajnym zgromadzeniu powinni podjąć uchwałę o jej pokryciu (wraz ze wskazaniem źródła takiego pokrycia).

Jednym ze źródeł pokrycia straty może być zysk spółki z poprzednich lat (zgromadzony na kapitale zapasowym lub rezerwowym spółki). Jeżeli brak jest takiego zysku z lat poprzednich (albo jest niewystarczający do pokrycia powstałej straty), należy wskazać, że strata zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych.

Strata określona w art. 233 Kodeksu spółek handlowych

Jeżeli strata spółki jest znaczna i spełnia dyspozycję art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą „bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego”, to zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.
Tytułem przykładu obowiązek taki wystąpi jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitał zakładowy 100.000, bez kapitału rezerwowego i zapasowego) wykaże w swoim bilansie zysków i strat stratę w wysokości 75 000 zł.

Należy zaznaczyć, że niezwołanie powyższego zgromadzenia wspólników przez zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością naraża członków zarządu na odpowiedzialność:
- organizacyjną i odszkodowawczą (naruszenie art. 233 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi działanie sprzeczne z prawem zgodnie z treścią art. 293 § 1 Kodeksu spółek handlowych)
- karną (art. 594 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych: Kto, będąc członkiem zarządu spółki handlowej, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że zarząd nie zwołuje zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia - podlega grzywnie do 20 000 złotych)
Skoro jednak podjęcie samej uchwały o dalszym istnieniu spółki należy do kompetencji wspólników, członek zarządu o ile zwoła ww. zgromadzenie wspólników niezwłocznie - nie ponosi już żadnej negatywnej odpowiedzialności związanej z decyzją wspólników co do istnienia spółki.

W przypadku dużej straty i braku jakiegokolwiek zewnętrznego finansowania spółki – koniecznością może się okazać złożenie przez zarząd wniosku o wszczęcie postepowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego (por. art. 21 ust. 1 ustawy prawo upadłościowego oraz art. 6 i 7 ustawy prawo restrukturyzacyjne).

Warto jednak zaznaczyć, że straty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszone przez spółkę nawet klika lat z rzędu nie stanowią przesłanki do zaprzestania działalności spółki. To do wspólników zgodnie z art. 233 Kodeksu spółek handlowych należy podjęcie decyzji, czy wspólnicy chcą dalszego istnienia spółki oraz w jaki sposób zamierzają sfinansować jej dalsze działanie.

Straty spółki a jej niewypłacalność

Niezwykle ważnym jest bieżące monitorowanie przez zarząd spółki czy aby powstałe w spółce straty nie powodują niewypłacalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od chwili kiedy spółka stała się niewypłacalna biegnie bowiem trzydziestodniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z prawem upadłościowym niewypłacalność spółki występuje w przypadku jednej z poniższych sytuacji t.j.,
1.    Zobowiązania pieniężne dłużnika (spółki) przekraczają wartość jej majątku, a stan taki utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące (art. 10 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe)
2.    Dłużnik (spółka) utracił zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące (tak art. 10 ust. 1a ustawy prawo upadłościowe)
Warto zaznaczyć, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2021 r., sygn. akt: III FSK 4454/21 w zakresie dot. powyższego art. 10 ust. 1a ustawy prawo upadłościowe: Pojęcie czasu właściwego należy ustalać na podstawie konkretnych okoliczności z uwzględnieniem oceny tych okoliczności w sensie obiektywnym. Nie może zatem być przesądzająca subiektywna ocena dokonana przez członka zarządu, bez uwzględnienia wcześniej zaistniałych okoliczności, których skutkiem było powstanie stanu niewypłacalności wraz z konsekwencjami w sensie zaistnienia czasu właściwego do zgłoszenia wniosku o upadłość spółki.

 

Materiał filmowy