Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Spółka komandytowa jako podatnik CIT

W Rządowym Centrum legislacji 16 września 2020 r. pojawił się projekt ustawy m.in. zmieniający przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zakłada objęcie spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 roku podatkiem CIT.

Poza opodatkowaniem dochodów samej spółki komandytowej, podatek dochodowy będzie także rozliczany przy każdej wypłacie zysków do wspólników. Zgodnie z projektem mechanizm opodatkowania zysków wypłacanych wspólnikom będzie różny, w zależności od funkcji jaką dany wspólnik pełni w spółce, pamiętając przy tym, iż w spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusz i komplementariusz.

I tak, komplementariusz spółki komandytowej będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od dywidend. Jednocześnie, tak jak w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, będzie uprawniony do pomniejszenia podatku od dywidendy o zapłacony przez spółkę komandytową podatek CIT. Odliczenie to będzie proporcjonalne do udziałów w zyskach tej spółki. Odliczenie zapłaconego podatku w proporcji będzie możliwe, o ile zyski zostaną wypłacone w ciągu 5 lat.

Zysk wypłacany komandytariuszowi, podobnie jak zysk komplementariusza, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19%. Komandytariusz nie będzie mógł zastosować mechanizmu odliczenia podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę komandytową. Zyski uzyskiwane za pośrednictwem spółki komandytowej przez komandytariusza będą więc faktycznie podlegały podwójnemu opodatkowaniu.

Dla komandytariuszy projekt przewiduje inną preferencję. Dwukrotnemu opodatkowaniu nie będzie podlegało 50% przychodów komandytariusza ze spółki komandytowej, ale tylko do wysokości 60.000 zł rocznie.

Należy zwrócić uwagę, że to zwolnienie nie będzie przysługiwało wszystkim. Nie będzie mógł z niego skorzystać komandytariusz:

- posiadający równocześnie co najmniej 5% udziałów w spółce kapitałowej będącej komplementariuszem tej spółki komandytowej.

- który pełni funkcję członka zarządu:

spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacjach będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.
- który jest podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki będącej udziałowcem komplementariusza.

Nie przesądzając na tym etapie, czy projektowane zmiany rzeczywiście staną się częścią naszego porządku prawnego, uwzględniając popularność spółki komandytowej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju,  jawią się one jako najpoważniejsze w ostatnich latach, a co za tym idzie należy z odpowiednim wyprzedzeniem dostosować się do nowej rzeczywistości.

mec. Piotra Tosika

Materiał filmowy