Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

SKUTKI PODATKOWE PRZY WNIESIENIU WKŁADU W POSTACI ŚWIADCZENIA PRACY/USŁUG W PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPPRAWNYCH

Czynność prawna w postaci założenia spółki osobowej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej „PCC”). Stawka podatku zgodnie z ustawą PCC wynosi w tym zakresie 0,5 % podstawy podatku, którą stanowi wartość wnoszonych przez wspólników do spółki wkładów. Należy zaznaczyć, że także w sytuacji gdy do spółki osobowej przystąpi nowy wspólnik, koniecznym będzie zapłacenie podatku PCC w wysokości 0,5 % od wartości wkładu wnoszonego przez tego wspólnika (wiąże się to bowiem ze zmianą umowy spółki). To czy wkład wnoszony przez wspólników ma postać pieniężną czy też niepieniężną, nie ma znaczenia ze względu na treść ustawy PCC, gdzie w każdym przypadku podatek wynosi 0,5% podstawy opodatkowania w postaci wartości wkładu wyrażonej w umowie spółki.

Inaczej sytuacja kształtuje się natomiast w przypadku wnoszenia przez wspólnika spółki osobowej wkładu w postaci świadczenia pracy lub usług.

Zgodnie z art. 1 ust 3 pkt. 1 ustawy PCC, za zmianę umowy spółki osobowej uważa się m.in. wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki – taka zmiana zgodnie z art. 1 ust. 2 podlega opodatkowaniu PCC. Natomiast wedle art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy PCC podstawę opodatkowania stanowi przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej – wartość wkładów powiększających majątek spółki.
Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, że wkład wspólnika w postaci pracy/świadczenia usług mimo, że wiąże się z korzyściami dla spółki osobowej, nie powoduje jednak realnego zwiększenia majątku spółki, podlegającego pod PCC.
 
Powyższe twierdzenie potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15 kwietnia 2020 r., 0111-KDIB2-2.4014.62.2020.1.MM, w której wskazano, że „wejście nowego wspólnika do spółki osobowej uznać należy za zmianę umowy spółki, tylko wtedy, gdy wiąże się z wniesieniem lub podwyższeniem wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki. Jak wynika bowiem z ww. art. 1 ust. 3 pkt 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zmiana umowy spółki osobowej związana z wniesieniem wkładu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wyłącznie wtedy, gdy wartość tego wkładu powiększa majątek spółki i powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania. Zatem w przedmiotowej sprawie, wniesienie do Spółki komandytowej wkładu polegającego na świadczeniu pracy przez wspólnika na rzecz spółki, nie jest okolicznością powodującą podwyższenie podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że zmiana umowy spółki, w ramach której przedmiotem wkładu nowych wspólników jest świadczenie pracy na rzecz Spółki, nie spowodowała po stronie Spółki powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych”.
W podobnym tonie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w interpretacji indywidulanej z dnia 8 kwietnia 2020 r., 0111-KDIB2-2.4014.20.2020.1.HS.

Zaznaczyć należy, że powyższą tezę potwierdza również art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, z uwagi na fakt, że wkład w postaci świadczenia pracy przez wspólnika spółki osobowej nie jest uznawany za aktywo, zgodnie z treścią tego przepisu.
Zgodnie z przywołaną powyżej interpretacją indywidulaną z dnia 15 kwietnia 2020 r., 0111-KDIB2-2.4014.62.2020.1.MM - ustawa o rachunkowości „wskazuje w art. 3 ust. 1 pkt 12, że aktywami są „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”. W świetle tej definicji świadczenie w postaci wykonywania osobiście przez wspólnika na rzecz Spółki wyżej wskazanych czynności nie jest aktywem w rozumieniu ustawy o rachunkowości, bowiem nie stanowi zasobu majątkowego. W związku z powyższym zobowiązanie do wykonywania określonych czynności na rzecz spółki nie jest uwzględniane w bilansie spółki. Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie takiego wkładu nie podlega opodatkowaniu”.


Autor:
Tomasz Manterys- aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

Materiał filmowy