Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Przypadki wyłączenie spod opodatkowania umowy spółki i jej zmiany w ramach podatku od czynności cywilnoprawnych

Prowadząc działalność gospodarczą oraz dokonując czynności objętych dziedziną prawa spółek handlowych, przedsiębiorcy zawsze muszą zmierzyć się z kwestią opodatkowania dokonywanych przez siebie czynności prawnych. Warto zwrócić uwagę w tym przypadku na wyłączenie podatkowe w zakresie podatku PCC określone w art. 2 ust. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „ustawa o PCC”).

Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu:

Nie podlegają podatkowi: umowy spółki i ich zmiany związane z:

a) łączeniem spółek kapitałowych,

b) przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,

c) wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

- przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

- udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Powyższe oznacza, że w przypadku dokonywania ww. czynności przedsiębiorcy unikną podatku PCC, który zasadniczo obejmuje czynności cywilnoprawne w zakresie umowy spółki (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC).

Istotnym jest jednak wskazanie, że wyłączenie spod opodatkowania PCC czynności umowy spółki lub jej zmiany dotyczy tylko spółek kapitałowych.

Tytułem przykładu, zgodnie z orzecznictwem:

1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 września 2019 r., sygn. akt: II FSK 3212/17:

 „brak podstaw do przyjęcia, że umowa przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych z mocy art. 2 pkt 6 lit. b u.p.c.c.”

2. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 czerwca 2017 r., sygn. akt: I SA/Gl 175/17:

1. Spółka komandytowa jest spółką osobową to przesądza o tym, że czynność prawna przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie jest objęta zwolnieniem podatkowym, określonym w art. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.).

2. Zmianą umowy spółki jest takie przekształcenie spółki, z którym związane jest w rezultacie tego przekształcenia zwiększenie majątku spółki osobowej. Podstawą opodatkowania w takim przypadku jest wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia, przy czym zwolnieniu podlega część wkładu odpowiadająca opodatkowanemu wcześniej kapitałowi zakładowemu w spółce przekształcanej. Tak więc obowiązek podlegania opodatkowaniu tym podatkiem, jak również podstawę opodatkowania ustawodawca wiąże ogólnie z wkładami do spółki.

3. Jeżeli w wyniku porównania wielkości kapitału zakładowego w spółce kapitałowej przekształcanej z wielkością wkładów rozumianych szeroko - zarówno jako kapitał zakładowy jak i wkłady w powstałej w wyniku przekształcenia spółce osobowej - przewyższają wartość kapitału zakładowego w przekształconej spółce, powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

4. Polska spółka komandytowa, jako niespełniająca kryteriów spółki kapitałowej, nie podlega przepisom dyrektywy 2008/7/WE oraz dyrektywy 69/335/EWG, w świetle natomiast przepisów prawa krajowego nie ma podstaw prawnych do nieobejmowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia lub podwyższenia wkładów do tej spółki.

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy