Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

PRZEWLEKŁE PROWADZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRZYPADKU OCZEKIWANIA NA ZWROT AKT PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI

Osoby, których sprawy stanowią przedmiot postepowania administracyjnego mogą spotkać się ze zjawiskiem przewlekłego prowadzenia postepowania administracyjnego lub bezczynności organu administracji.

Co w sytuacji, kiedy organ administracji publicznej brak czynności w załatwieniu sprawy administracyjnej uzasadnia faktem, że akta potrzebne mu do załatwienia sprawy administracyjnej nie zostały mu zwrócone przez organ II instancji albo sąd administracyjny? Czy powyższe może stanowić powód (uzasadnioną przeszkodę) do nie rozstrzygnięcia przez organ administracji sprawy w terminie?

Powyższy brak działania przez organ w takim przypadku jest niedopuszczalny.

Dla skuteczności skargi nie ma znaczenia, z jakich powodów określony akt nie został podjęty lub czynność nie została dokonana, a w szczególności czy przewlekłe prowadzenie postępowania zostało spowodowane zawinioną lub niezawinioną opieszałością organu w ich podjęciu lub dokonaniu (patrz: T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, str. 86).

Warto zwrócić w tym zakresie uwagę na orzecznictwo sądów administracyjnych. I tak zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 14 marca 2016 r., sygn. akt: II SAB/Kr 221/15: „Mając na uwadze przedstawiony wyżej przebieg postępowania stwierdzić trzeba, że w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, iż zwłoka organu z załatwieniem sprawy, związana z brakiem dostępu do akt nie stanowi okoliczności usprawiedliwiającej bezczynność. Organ bowiem powinien tak prowadzić postępowanie aby zapewnić sobie dostęp do właściwych akt sprawy, choćby np. poprzez wykonanie ich kopii przed przekazaniem akt w razie takiej konieczności. W przypadku uznania przez organ administracji, że akta sprawy znajdujące się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym są mu rzeczywiście niezbędne do merytorycznego zakończenia postępowania organ ten powinien wyczerpać wszelkie możliwe środki do uzyskania wyglądu w te akta, w tym np. poprzez zapoznanie się z nimi w siedzibie Sądu lub zrobienia kserokopii niezbędnych dokumentów. Bierne oczekiwanie na zwrot akt administracyjnych nie może usprawiedliwiać zarzut bezczynności organu”

Wskazując na inne wyroki:

Wyrok WSA w Warszawie z 5.11.2009 r., sygn. akt: I SAB/Wa 145/09,

„Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przesyłając organowi odpis prawomocnego wyroku w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1456/08 jednocześnie poinformował organ gdzie znajdują się akta administracyjne. Jeżeli organ uznał, że są mu one rzeczywiście niezbędne w przedmiotowej sprawie do wydania orzeczenia po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 marca 2009 r. (sygn. akt I SA/Wa 1901/08) mógł się z nimi zapoznać w siedzibie Sądu lub zrobić odpisy (kserokopie) niezbędnych mu dokumentów, tym bardziej że organ ma siedzibę w Warszawie, gdzie znajdują się również akta administracyjne sprawy. Organ zdaniem Sądu powinien wyczerpać wszelkie możliwe środki do uzyskania wglądu w akta administracyjne.”

Wyrok NSA w Warszawie z 8.10.1999 r., IV SAB 46/99, LEX nr 47851.

„W wypadku natomiast, gdy sprawy będące przedmiotem rozpoznania przez Naczelny Sąd Administracyjny nie mają bezpośredniego wpływu na rozpoznanie powyższego odwołania, a jedyną przeszkodą jest pozostawanie akt w Sądzie, organ właściwy do rozpoznania odwołania obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do pozyskania wymaganej do rozpoznania sprawy dokumentacji, poprzez np. wystąpienie o nadesłanie akt w celu ich wykorzystania do wydania orzeczenia, względnie sporządzenia odpisów niezbędnych dokumentów. Bierne natomiast oczekiwanie na załatwienie sprawy przez sąd administracyjny i zwrot akt może być ocenione tylko jako bezczynność organu.”

 

Jeśli spotykacie się Państwo z przewlekłością toczącego się postępowania administracyjnego w waszej sprawie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy