Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Przepisy o dodatku solidarnościowym już obowiązują

W dniu 21 czerwca 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 . Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. O świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony, po tym terminie, wygasła. Dodatkowym warunkiem, uzyskania świadczenia jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę w 2020 roku przez łączny okres co najmniej 60 dni. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. 

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym, już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych  lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji, przy czym
okresu pobierania dodatku solidarnościowego nie wlicza się do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.
Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r.  Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy.            

                                                                                                                                                                                                                                                                Radca Prawny Piotr Tosik

Materiał filmowy