Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ A KONCESJE I ZEZWOLENIA PODMIOTU PRZEKSZTAŁCONEGO

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia – z mocy samego prawa przysługują jej zwolnienia, koncesje oraz ulgi przyznane decyzją administracyjną jeszcze na rzecz podmiotu przekształconego.

Zgodnie z

  1. art. 553 § 2 Kodeksu spółek handlowych: Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.”
  2. art. 5842 § 2 Kodeksu spółek handlowych: „Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.”

Warto zwrócić w tym przypadku uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt: I CZ 15/20: „Zgodnie z wyrażoną w art. 553 § 1-3 KSH zasadą kontynuacji spółka poddana procesowi przekształcenia jest tym samym podmiotem, a wskutek przekształcenia zmienia się tylko forma prawna prowadzonej przez nią działalności. Przekształcenie oznacza zatem zmianę typu spółki przy zachowaniu tożsamości podmiotowej w zakresie praw i obowiązków. W konsekwencji w przypadku przekształcenia nie dochodzi do sukcesji praw i obowiązków, nie ma poprzednika i następcy prawnego, istnieje natomiast ta sama spółka w zmienionej formie prawnej na inny ustawowy typ spółki. Tożsamość podmiotowa spółek oznacza, że spółka przekształcona nie wstępuje w prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym przysługujące spółce przekształcanej, lecz z dniem przekształcenia spółce przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (art. 553 § 1 KSH). Dotyczy to zarówno praw i obowiązków prywatnoprawnych (art. 553 § 1 KSH), jak i publicznoprawnych (art. 553 § 2 KSH). W rezultacie treść stosunków prawnych łączących spółkę z innymi podmiotami nie ulega zmianie, nie zmienia się sytuacja jej wierzycieli, a w sferze prawa procesowego przekształcenie nie powoduje zmiany stron w procesie i wszelkie orzeczenia, które były wiążące dla spółki przekształcanej obowiązują spółkę przekształconą.”

Tym samym (w większości przypadków) nie jest koniecznym ponowne występowanie o wydanie zezwolenia lub koncesji do organu administracji. Koniecznym będzie natomiast właściwe poinformowanie organu administracji o dokonaniu przekształcenia, aby ten zaktualizował dotychczasową decyzję administracyjną.

Należy jednak zaznaczyć, że przepisy szczególne (co zostało zaznaczone w art. 553 § 2 oraz art. 5842 § 2 Kodeksu spółek handlowych) mogą stanowić inaczej - i tym samym spółka z o.o. powstała z przekształcenia nie nabywa z mocy prawa zezwolenia lub koncesji nadanej na podmiot przekształcony. Tytułem przykładu zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 maja 2014 r., syng. akt: II SA/Sz 1477/13 (Legalis): Do przeniesienia uprawnień z licencji obligatoryjne jest wydanie decyzji administracyjnej przez organ udzielający stosownej licencji, która ma charakter konstytutywny. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, albo ulgi stanowi inaczej. Przepis art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Z 2013r poz. 1414) jest lex specialis do ustawy KSH w tym zakresie.”

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy