Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Projektowane podatkowe narzędzia walki z kryzysem

Ministerstwo Finansów opublikowało zaproponowane przez siebie rozwiązania, które ma zawierać pakiet działań tarczy antykryzysowej. Poniżej krótko omówione zostaną najczęściej proponowane uproszczenia w zakresie podatków, które mają znaleźć się w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „projekt ustawy”). Zaznaczyć jednak należy, iż projekt ten ciągle ewoluuje i nie można przesądzać czy wszystkie proponowane uproszczenia ostatecznie znajdą się w ustawie, a także czy nie zostaną zaproponowane inne udogodnienia dla podatników.
• Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej w przypadku uzyskania odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty
Obecne przepisy pozwalają podatnikom ubiegać się m. in. o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, przy czym decyzja organów podatkowych ma charakter uznaniowy. W przypadku odroczenia terminu płatności pobierana jest obecnie opłata prolongacyjna. Zgodnie z projektem ustawy opłata prolongacyjna ma być zniesiona w określonych przypadkach.
Podatnicy będą zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia jego płatności na raty albo odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami w przypadku złożenia wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.
• Wydłużenie terminu na przekazanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń
Pracodawcy będą mogli przekazać pobrane w marcu i kwietniu zaliczki na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy do 1 czerwca 2020 r., jeśli ponieśli negatywne konsekwencje w związku z pandemią COVID-19.
• Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych
Od dochodu uzyskanego w 2019 r. będzie można wstecznie odliczyć stratę poniesioną w 2020 r. Możliwość ta będzie jednak dostępna jedynie dla tych podatników, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Kwota maksymalnej straty możliwej do wstecznego odliczenia to 5 mln zł.
• Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków
Po spełnieniu przez podatnika odpowiednich warunków (m. in. spadek przychodów o ponad 50%) termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. ulegnie przesunięciu - do 20 lipca 2020 r.
• Wyłączenie stosowania regulacji dotyczących tzw. złych długów
Regulacje dotyczące złych długów w podatkach dochodowych (pod pewnymi warunkami, m. in. spadek przychodów o ponad 50%) nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
• Możliwość obliczania zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów dla małych podatników
Mali podatnicy będą mogli zrezygnować z uproszczonych zaliczek i za okres marzec–grudzień 2020 r.
obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na zasadach ogólnych.
• Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem
Darowizny przekazane na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem
dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie
Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych będą mogły być odliczone od dochodu w podatkach
dochodowych.
• Odroczenie wejścia w życie tzw. matrycy VAT (tj. kompleksowej reformy stawek VAT)
Reforma stawek VAT wejdzie w życie dopiero 1 lipca 2020 r., a nie, jak pierwotnie zakładano, 1
kwietnia 2020 r. Zmiana ta będzie miała również konsekwencje dla mocy ochronnej Wiążących
Informacji Stawkowych wydanych przed dniem 1 lipca 2020 r. – będą one chroniły podatnika w
odniesieniu do dostawy towaru lub świadczenia usługi wykonanych od 1 lipca 2020 r. (a nie
wykonanych od 1 kwietnia 2020 r. jak do tej pory zakładano).
• Odroczenie obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników
Duzi przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2020 r., a nie jak
pierwotnie zakładano od 1 kwietnia 2020 r.
• Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości
Rada danej gminy będzie mogła uchwalić zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli,
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, dla grup przedsiębiorców, których
sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek pandemii koronawirusa.
• Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości
Wójt/burmistrz/prezydent miasta będzie mógł przedłużyć terminy płatności rat podatku od
nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których płynność
finansowa pogorszyła się w związku z koronawirusem, jednak nie dłużej niż do 30 września 2020 r.
• Zwolnienie z opodatkowania kwot przekazanych przedsiębiorcom tytułem wsparcia
Wolne od podatku dochodowego mają być m.in. kwoty wsparcia gwarancyjnego czy dopłaty do
kredytów, przyznane na podstawie projektowanej ustawy i otrzymane w 2020 r. przez
przedsiębiorców.
• Zwolnienie z PCC umów pożyczek
Pożyczki udzielone przedsiębiorcom, których sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek pandemii
koronawirusa, zawarte do 31 sierpnia 2020 r., mają być zwolnione z opodatkowania podatkiem od
czynności cywilnoprawnych.
• Wyłączenie kredytów udzielonych przez banki poszkodowanym przedsiębiorcom z podstawy
opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych
Wartości aktywów wynikające z umów kredytów udzielonych przedsiębiorcom poszkodowanym
wskutek pandemii koronawirusa nie będą wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem od
niektórych instytucji finansowych. To udogodnienie dotyczyć ma umów kredytów zawartych od
momentu wejścia w życie projektowanej ustawy do 31 sierpnia 2020 r.
• Wydłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnej
Termin na wydanie interpretacji indywidualnej w stosunku do wniosków złożonych i nierozpatrzonych
do dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, oraz złożonych od dnia wejścia w życie projektowanej
ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii
– do dnia jego odwołania, będzie przedłużony o 3 miesiące. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
będzie miał zatem aż 6 miesięcy na wydanie interpretacji indywidualnej w ww. przypadkach.
• Przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy
W przypadku zapłaty należności na rachunek spoza wykazu podatników VAT podatnik będzie miał 14
dni (od dnia zlecenia przelewu) na złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego.
• Zmiany w terminach dotyczących raportowania schematów podatkowych
Terminy dotyczące schematów podatkowych innych niż schematy transgraniczne, wymienione w
dziale IIIA i rozdziale 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nie rozpoczną
swojego biegu, a terminy już rozpoczęte ulegną zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30
czerwca 2020 r. Terminy te mają biec dalej od dnia 1 lipca 2020 r.
• Wydłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych
Podatnicy, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a
zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. będą mieli czas na złożenie informacji o cenach
transferowych do dnia 30 września 2020 r.
• Zawieszenie stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
Projekt ustawy przewiduje zawieszenie stosowania ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od
sprzedaży detalicznej – jej przepisy mają być stosowane w odniesieniu do przychodów osiągniętych od
dnia 1 stycznia 2021 r.
• Odroczenie terminu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego
Podatnicy będą zobowiązani do składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta
Rzeczywistego do 13 lipca 2020 r.
• Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celnoskarbowych
Podatnicy, w stosunku do których toczą się postępowania podatkowe lub kontrole podatkowe/celnoskarbowe,
będą mogli złożyć wniosek o ich zawieszenie. Uprawnienie do zawieszenia postępowań i
kontroli podatkowych ma również przysługiwać organowi prowadzącemu daną sprawę oraz
Ministrowi Finansów – w drodze ogólnokrajowego rozporządzenia.
• Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego Rada Ministrów będzie miała prawo do wydania
rozporządzenia, na podstawie którego wstrzymane zostaną administracyjne postępowania
egzekucyjnych należności pieniężnych.

Materiał filmowy