Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

PROCEDURA USTALENIA STATUSU „DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY”.

PROCEDURA USTALENIA STATUSU „DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY”.

 

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem precyzyjnego ustalenia statusu swojego przedsiębiorstwa, o ile status mikro i małego przedsiębiorcy najczęściej nie budzi większych wątpliwości, o tyle rozróżnienie pomiędzy średnim a tzw. „dużym” przedsiębiorcą często jest bardzo problematyczne – i to właśnie temu rozróżnieniu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców dalej „p.p”., dzielą przedsiębiorców na cztery grupy. Są to:

1) mikroprzedsiębiorcy,

2) mali przedsiębiorcy,

3) średni przedsiębiorcy,

4) pozostali (nazywani często dużymi) przedsiębiorcy.

Dużymi przedsiębiorcami są przedsiębiorcy, którzy nie są mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami ani średnimi przedsiębiorcami.

Dużymi przedsiębiorcami są, po pierwsze, przedsiębiorcy, którzy w obu poprzednich latach obrotowych zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników, przy czym:

1) średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty (zob. art. 7 ust. 3 p.p.),

2) przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (zob. art. 7 ust. 3 p.p.),

3) w przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę (zob. art. 7 ust. 4 p.p.).

Dużymi przedsiębiorcami są również przedsiębiorcy, u których w obu ostatnich latach obrotowych przekroczone były oba limity finansowe przewidziane dla średnich przedsiębiorców. Pierwszym z tych limitów jest obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro (kursem przeliczeniowym jest kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy).

Drugim z limitów finansowych przewidzianych dla średnich przedsiębiorców, których przekroczenie w obu ostatnich latach obrotowych skutkuje uznaniem przedsiębiorcy za dużego przedsiębiorcę, jest suma aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzanego na koniec roku przekraczająca równowartość w złotych 43 mln euro (kursem przeliczeniowym jest kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy).

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, iż status „dużego przedsiębiorcy” można uzyskać:

 1. Przekraczając średniorocznie w obu poprzednich latach obrotowych zatrudnienie 249 osób (czyli od 250 osób włącznie), zgodnie z wyliczeniami wskazanymi powyżej

 

lub

 

 1. Osiągnięcie w obu ostatnich lata obrotowych rocznego obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczające równowartość w złotych 50 mln euro

i

 1. Przekroczenie w obu ostatnich latach obrotowych sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku równowartości w złotych 43 mln euro.

Należy zwrócić szczególną, iż dla uzyskania statusu dużego przedsiębiorcy, przekroczenie wskazanej powyżej wysokości zatrudnienia w obu poprzednich latach obrotowych jest wystarczającą i samodzielną przesłanką, która powoduje uzyskanie takiego statusu, natomiast pozostałe przesłanki dotyczące obrotu oraz sumy bilansowej muszą być spełnione łącznie.

W celu odpowiedzi na pytanie czy przedsiębiorca posiada status dużego przedsiębiorcy należy wykonać test, polegający na odpowiedzi na poniższe pytania.

 

 1. Czy przedsiębiorca w obu ostatnich latach obrotowych zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników?

 

 1. jeżeli tak – przedsiębiorca posiada status „dużego przedsiębiorcy”
 2. jeżeli nie – proszę odpowiedzieć na pytanie nr 2.

 

 1. Czy przedsiębiorca w obu ostatnich latach obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro?

 

 1. jeżeli tak – proszę odpowiedzieć na pytanie nr 3.
 2. jeżeli nie – przedsiębiorca nie posiada statusu „dużego przedsiębiorcy”

 

 1. Czy u przedsiębiorcy w obu ostatnich latach obrotowych suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec roku przekroczyła równowartość w złotych 43 mln euro?

 

 1. jeżeli tak – przedsiębiorca posiada status „dużego przedsiębiorcy”
 2. jeżeli nie – przedsiębiorca nie posiada statusu „dużego przedsiębiorcy”.

 

 1. Czy przedsiębiorca w obu ostatnich latach obrotowych osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 mln euro w każdym z lat i suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec każdego z lat przekroczyła równowartość w złotych 43 mln euro?

 

 1. jeżeli tak – przedsiębiorca posiada status „dużego przedsiębiorcy”
 2. jeżeli nie – przedsiębiorca nie posiada statusu „dużego przedsiębiorcy”.

Należy zwrócić również szczególną uwagę, iż powyższe rozważania stanowią jedynie wyjaśnienie polskiej regulacji zawartej w p.p – przy ocenie statusu przedsiębiorstwa, należy każdorazowo przeprowadzić szczegółową analizę, uwzględniającą nie tylko przepisy wprost regulujące kryteria definicji ale również ustaloną linię orzeczniczą organów zarówno polskich jak i europejskich, które na przykład wskazują na konieczność analizy danych u podmiotów powiązanych, jak również nieformalnych związków między przedsiębiorstwami. Jest to podyktowane celem, jakiemu służy prawidłowe zdefiniowanie rozmiaru przedsiębiorstwa w szczególności w kontekście udzielania pomocy publicznej.

Materiał filmowy