Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

POLSKI ŁAD STAJE SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

POLSKI ŁAD - PRAWDOPODOBNIE WEJDZIE W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2022 R.


Projekt "Polskiego Ładu", czyli ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw trafił do sejmu w nocy z 8 na 9 września 2021 r. 

Oznacza to duże prawodopodobieństwo, że od nowego roku polskich podatników czekają bardzo duże zmiany.


Poniżej przedstawiamy pierwszą część z nich:

 

NOWA KWOTA WOLNA OD PODATKU

Projekt zakłada podwyższenie kwoty wolną od podatku do 30 tys. zł oraz zmianę progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł.

 

ZMIANY W ZAKRESIE WYSOKOŚCI SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej zapłacą 9% od dochodu bez możliwości odliczenia jej części od podatku. 

W przypadku podatników wybierających podatek liniowy składka wyniesie 4,9%.

Podatnicy wybierający ryczałt zapłacą składkę miesięczną w zależności od wysokości przychodu:

a) do 60 tys. zł - 60% przeciętnego wynagrodzenia

b) do 300 tys. zł -100% przeciętnego wynagrodzenia

c) powyżej 300 tys. zł - 180% przeciętnego wynagrodzenia.
 

UKRYTA DYWIDENDA

Projekt zakłada wprowadzenie odrębnych regulacji mających przeciwdziałać wypłacaniu ze spółki zysków w formie tzw. "ukrytej dywidendy". Chodzi o ekonomiczną dystrybucji zysku do wspólnika, która jednak formalnie nie jest dywidendą. Ukryta dywidenda może przybierać różne formy:
– płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
– transakcje o nierynkowym charakterze, – nadmierne zadłużenie podatnika z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej,
– użytkowanie przez podatnika składników majątku należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które pierwotnie należały do podatnika.
W przypadku stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie kosztem uzyskania przychodu dla podatnika.

Nawiązywanie relacji biznesowych ze spółką jest obecnie bardzo popularną formą wynagradzania wspólników - po wejściu w życie nowych przepisów konieczna będzie analiza i reorganizacja tych relacji.

ESTOŃSKI CIT

Termin „estoński CIT” jest terminem potocznym. Ustawa o CIT posługuje się pojęciem „ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych”. 

Warunki te są następujące:

a) prowadzenie działalności gospodarczej w jednej z dopuszczalnych form: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a także spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej

b) udziałowcami spółki mogą być wyłączenie osoby fizyczne,

c) spółka nie może posiadać udziałów (akcji) w innych podmiotach gospodarczych,

d) mniej niż 50% przychodów spółki pochodzi z wierzytelności, odsetek, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, własności przemysłowej, zbycia instrumentów finansowych lub transakcji z podmiotami powiązanymi

e) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni, lub

f) ponoszenie kosztu w wysokości co najmniej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (czyli około 16.800 zł) z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (tylko tych oskładkowanych, pozostałych nie wlicza się do powyższych wyliczeń) co najmniej 3 osób fizycznych. Na potrzeby ustalenia tego warunku nie bierze się pod uwagę zatem tzw. umów B2B, umów o dzieło oraz umów ze studentami do 26 roku życia

g) rozliczanie się w oparciu o polskie przepisy o rachunkowości – tj. nie sporządzanie za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

Na uwagę zasługuje fakt, iż zrezygnowano z obowiązku dokonywania nakładów inwestycyjnych oraz usunięto wyłączenie, które dyskwafilikowało spółki, których łączne przychody z działalności spółki osiągnięte w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 100 000 000 zł, uwzględniając podatek VAT.

Więcej o "Estońskim CIT" w osobnym artykulu już niebawem.

 

ULGA NA ROBOTYZACJĘ

Projektowana ulga funkcjonować będzie na kształt podobny do już obowiązującej ulgi na B+R. Celem wprowadzanej ulgi jest zmniejszenie obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów. Podatnikowi, prowadzącemu działalność przemysłową (produkcyjną), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów.

Prezentowane powyżej projekty zmian dotyczą bardzo wielu aspektów wykonywania działalności gospodarczej, w związku z czym Kancelaria przygotowała dla przedsiębiorców specjalną ofertę, polegającą na szczegółowej analizie możliwości oraz wdrożeniu zmian, mających na celu zminimalizowanie lub wyeliminowanie projektowanych obciążeń podatkowych – jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z takiej usługi, prosimy o kontakt.

Materiał filmowy