Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH PRZY UDZIELENIU POŻYCZKI NA RZECZ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ PRZEZ WSPÓLNIKA

Kwestia umowy pożyczki udzielanej przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej w zakresie prawa prywatnego, w ogólnym założeniu sprowadza się do art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym dający pożyczkę (wspólnik) zobowiązuje się przenieść na własność biorącego (spółki) określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Pomijając jednak kwestie cywilnoprawne warto zastanowić się nad skutkami podatkowymi, które niesie ze sobą powyższa umowa w relacjach wspólnik, a spółka komandytowa na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pożyczka udzielona spółce komandytowej przez jej wspólnika podlega opodatkowaniu w wysokości 0,5 % podstawy opodatkowania.

Chociaż w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych umowa pożyczki udzielona spółce nie jest zmianą umowy spółki, to jednak odmiennie wygląda to w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), gdzie zgodnie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy PCC  za zmianę umowy spółki osobowej (więc również komandytowej) uważa się m.in. pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika. Warto zaznaczyć, że literalne brzmienie powyższego przepisu, stanowi o „pożyczce udzielonej przez wspólnika”. Tym samym za zmianę umowy spółki nie uważa się pożyczki udzielonej na rzecz spółki komandytowej przez osobę trzecią, która to pożyczka, choć też opodatkowana PCC (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PCC) nie jest pożyczką udzielaną przez wspólnika. Różnice te mają dalej idące skutki m.in. na gruncie art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy PCC (t.j. stawki sankcyjnej).

Z uwagi na fakt, że pożyczka udzielona przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej na gruncie podatku PCC jest zmianą umowy spółki, podlega ona opodatkowaniu stawką 0,5 % (tak art. 1 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy PCC). Obowiązek podatkowy obciąża spółkę komandytową od chwili zawarcia umowy pożyczki (por. Wyrok WSA w Lublinie z dnia 6 października 2017 r., sygn. akt: I SA/Lu 592/17) i jest niezależny od tego czy faktycznie doszło do wydania pieniędzy na rzecz spółki (por. wyrok NSA z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. akt: II FSK 1548/08).

Na marginesie rozważań warto wskazać, że choć art. 1 ust. 3 pkt. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy PCC stanowi o opodatkowaniu pożyczki udzielonej przez wspólnika spółce osobowej, to jednak mimo treści kodeksu spółek handlowych, opodatkowanie to nie dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej, która na gruncie ustawy PCC nie jest uznawana za spółkę osobową, ale kapitałową co związane jest ściśle z prawodawstwem europejskim (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2015 r. w sprawie C-357/13 Drukarnia Multipress sp. z o.o. v. Ministrowi Finansów).

Kwestie dot. opodatkowania pożyczki udzielonej przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej występują również na gruncie podatków dochodowych oraz podatku vat. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do opodatkowania tego rodzaju czynności w Państwa działalności zapraszamy do kontaktu.


Autor:
Tomasz Manterys- aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

Materiał filmowy