Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO

Tarcza antykryzysowa przewiduje świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów oraz wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, o ile nie podlegają ubezpieczeniom z innego tytułu oraz są obywatelami RP lub posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski obywatelami państw UE lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu albo cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Polski.
Zleceniobiorca ma prawo do świadczenia postojowego, jeżeli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r., a przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia.    
W stosunku do osób wykonujących więcej niż jedną umowę cywilnoprawną, gdy suma przychodów z tych umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnej płacy, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.
Przedsiębiorca ma prawo do świadczenia postojowego, jeżeli rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesił jej prowadzenia oraz jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 
Jeśli przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r., prawo do świadczenia postojowego przysługuje, jeśli przychód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Osobie prowadzącej działalność gospodarczą, opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i korzystającej ze zwolnienia sprzedaży od VAT, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Radca Prawny Aleksandra Malińska

Materiał filmowy