Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W związku z pełnieniem czynności zarządczych w spółce z o.o., członkowi zarządu może przysługiwać wynagrodzenie z tego tytuły. W takiej sytuacji, powyższe wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako dochód uzyskany przez członka zarządu.

To w jaki sposób wynagrodzenie członka zarządu jest opodatkowane zależy także od podstawy pełnienia funkcji zarządczych przez członka zarządu spółki.

I. umowa o pracę

W przypadku uzyskiwania przez członka zarządu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, wynagrodzenie takie jest traktowane jako przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT) i jest opodatkowane jak każde inne wynagrodzenie za pracę.

Spółka z o.o. pełni w takim przypadku rolę płatnika miesięcznej zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody z tytułu zasiadania w zarządzie spółki z o.o. na podstawie umowy o pracę powinny zostać wskazane w ramach PIT-37.

Koniecznym jest podkreślenie, że udziałowiec jednoosobowej spółki z o.o. nie może zawrzeć umowy o pracę z własną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. uchwała o powołaniu

W przypadku wynagrodzenia członka zarządu pełniącego swoją funkcję na podstawie uchwały o powołaniu, warto zaznaczyć, że brak jest obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (ale obowiązek ten występuje już w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego).

W zakresie podatku PIT wynagrodzenie członka zarządu z powołania jest zaliczane do tzw. działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o PIT). Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2023 r., sygn. akt: I SA/Gd 171/23: „Oprócz opisanych we wniosku czynności, Wnioskodawca uzyskuje oraz będzie uzyskiwać inne dochody podlegające opodatkowaniu. Ich źródłem będzie akt powołania na członka zarządu w spółkach B. oraz I.. Na gruncie podatku dochodowego wynagrodzenie to będzie klasyfikowane jako działalność wykonywana osobiście”.

Podobnie jak w przypadku umowy o pracę płatnikiem zaliczek na PIT jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a dochód z opisywanego wynagrodzenia powinien zostać wykazany w ramach PIT-37.

Warto wskazać, na interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w z dnia 15 września 2015 r., IBPB-1-3/4510-314/15/AB zgodnie z którą: „wynagrodzenie członka zarządu za pełnienie funkcji w ramach powołania będzie wykazywać związek z przychodami spółki, tzn. będzie wydatkiem poniesionym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nie ma zatem przeszkód, aby wynagrodzenie to spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów.”

III. kontrakt menadżerski

W przypadku kontraktu menadżerskiego mowa jest o umowie cywilnej mocą której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powierza zarząd nad spółką osobie fizycznej. Opodatkowanie wynagrodzenia w przypadku kontraktu menadżerskiego jest analogiczne do opisanej powyżej uchwały o powołaniu.

 

Jeżeli pełnisz funkcję członka zarządu w spółce kapitałowej i potrzebujesz dokładnych informacji na temat swoich obowiązków związanych z uzyskiwanym wynagrodzeniem, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Nasi prawnicy odpowiedzą na pytania związane z wynagrodzeniem członka zarządu spółki.

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy