Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

OPŁATA PLANISTYCZNA- PODSTAWOWE INFORMACJE

Dokonując zbycia nieruchomości (np. sprzedaż lub darowizna), obok typowych obowiązków prawnych (konieczność zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, opodatkowanie takiej czynności prawnej) warto zwrócić uwagę na zagadnienie tak zwanej „opłaty planistycznej”

Czym jest opłata planistyczna, jaka może być jej maksymalna wysokość? – o tym w niniejszym artykule.

Kwestia opłaty planistycznej została uregulowana w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I tak zgodnie z art. 36 ust. 4 ww. ustawy: Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Mając na względzie powyższe można wskazać, że opłata planistyczna jest daniną publiczną, pobieraną przez gminę (i stanowiącą jej dochód) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem nowego (albo też zmianą obowiązującego) planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłatę planistyczną może nałożyć wójt, burmistrz lub prezydenta miasta w sytuacji, gdy w wyniku uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nastąpił wzrost wartości nieruchomości, a następnie jej właściciel lub też użytkownik wieczysty dokonał zbycia nieruchomości.

Należy zaznaczyć, że pobór opłaty planistycznej jest obligatoryjny bowiem, organ administracji nie może zrezygnować z jej pobrania. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15.10.2007 r., sygn. akt: IV SA/Wa 1506/07: „Organ administracji nie posiada uprawnień do rezygnacji z pobrania renty planistycznej, a tym samym brak było podstaw do umorzenia należności z tego tytułu.” Podobnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21.06.2007 r., sygn. akt: II OSK 921/06: „Pobranie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości jest obligatoryjne, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę określenie "pobiera".

Opłata planistyczna stanowi daninę pobieraną jednorazowo, a jej wysokość jest ustalana w planie zagospodarowania przestrzennego, w stosunku procentowym, z tym zastrzeżeniem, że jej wysokość nie może przekroczyć 30 % wzrostu wartości nieruchomości. 

Warto jednak zaznaczyć, że pobór opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie obejmuje sytuacji, gdy nieruchomość została darowana osobie bliskiej. Zgodnie z uchwałą siedmioosobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2009 r., sygn. akt: II OPS 3/09: „Ze względu na treść zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia postanowieniem składu orzekającego z dnia 18 kwietnia 2009 r., a także na okoliczności faktyczne rozpoznawanej sprawy, rozstrzygane zagadnienie prawne należało ograniczyć do sytuacji, gdy nieruchomość, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem albo zmianą planu miejscowego, została darowana osobie bliskiej. Wobec tego należało przyjąć, że pobranie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie obejmuje sytuacji, gdy nieruchomość została darowana osobie bliskiej.”

Powyższe to tylko część informacji związanych z opłatą planistyczną. Jeżeli w ramach zbywanej nieruchomości zetknęli się Państwo z koniecznością jej uiszczenia i budzi ona u Państwa wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy