Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

ODWOŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O.

Mając na względzie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych członek zarządu jest odwoływany uchwałą wspólników.

Umowa spółki może jednak stanowić odrębnie w powyższym zakresie („chyba, że umowa spółki stanowi inaczej”), co w praktyce oznacza, że dopuszczalnym jest przekazanie uprawnień do odwoływania członków zarządu np. radzie nadzorczej lub określonemu wspólnikowi. Pomimo to, niezależnie od odrębnych postanowień umowy spółki, odwołanie członka zarządu i tak może się odbyć uchwałą wspólników. Prawa zgromadzenia wspólników do odwołania członków zarządu nie można bowiem wyłączyć – zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. akt: V CSK 241/06: „ustawowe prawo do odwołania członków zarządu przez wspólników istnieje zawsze, nawet wtedy, gdy w umowie spółki określono na podstawie art. 201 § 4 KSH, że członków zarządu odwołuje rada nadzorcza albo osoba trzecia.”

Należy zaznaczyć, że umowa spółki może jednak zawierać ograniczenie możliwości odwołania członka zarządu do ważnych powodów (art. 203 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Jest to wyłom w stosunku do zasady zgodnie z którą odwołanie członka zarządu przez wspólników może się dokonać w każdym czasie bez podawania przyczyny.

 

W przypadku odwołania członka zarządu uchwałą wspólników, powinna ona odpowiadać wszystkim wymaganiom proceduralnym, co oznacza, że jest ona podejmowana bezwzględną większością głosów (o ile umowa spółki nie stanowi inaczej) w głosowaniu tajnym (art. 247 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Uchwała o odwołaniu członka zarządu powinna być zawarta w protokole ze zgromadzenia (art. 248 Kodeksu spółek handlowych), jednak nie wymaga dla swojej ważności dalej idącej formy szczególnej ani kwalifikowanej większości głosów. Warto zaznaczyć, że powyższe dotyczy także sytuacji, w której to wybór członków pierwszego zarządu został udokumentowany w akcie notarialnym obejmującym umowę spółki.

 

Zgodnie z art. 203 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych: „Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników.” Powyższe sformułowanie oznacza dopuszczalność odwołania członka zarządu także przed upływem jego kadencji i bez ograniczenia jakąkolwiek przyczyną.

 

Należy pamiętać o tym, aby w terminie 7 dni od dnia odwołania złożyć wniosek o wpis zmian do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonuje się tego za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Załącznikiem do wniosku o zmianę wpisu w KRS jest uchwała wspólników o odwołaniu członka zarządu

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy