Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Ochrona wynikająca z patentu i procedura jego udzielenia cz. 3 z 3 Używacz uprzedni

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13), dalej jako: pwp

 

Warto na wstępie zaznaczyć, że przedstawiona analiza ma skrótowy charakter, wobec czego niektóre zagadnienia zostały przedstawione w uproszczony sposób. Niemniej jednak zawiera ona główne elementy postępowania w przedmiocie udzielenia patentu i z pewnością przybliży Czytelnikom główne ramy proceduralne oraz zakres ochrony wynikającej z patentu.

W ramach omawianej w poprzednim artykule ochrony wynikającej z udzielonego patentu należy wspomnieć o instytucji tzw. używacza uprzedniego, regulowanej przez art. 71 pwp. Przepis ten ogranicza ochronę patentową w następujący sposób – jeżeli przed dokonaniem zgłoszenia wynalazku inny podmiot korzystał z tego samego rozwiązania w ramach swojego przedsiębiorstwa, to może on nadal je bezpłatnie wykorzystywać, o ile działa on w tzw. dobrej wierze. Innymi słowy, jeżeli dany przedsiębiorca wykorzystuje rozwiązanie nie wiedząc o tym, że jest ono przedmiotem zgłoszenia o udzielenie patentu, to uprawniony z patentu nie może żądać z tego tytułu zapłaty ani zaprzestania takiego działania.

Ochrona z tego tytułu powstaje w dwóch przypadkach:

a) przedsiębiorca korzysta z rozwiązania zanim stało się ono przedmiotem zgłoszenia wynalazku dokonanego przez inny podmiot,

b) przedsiębiorca w chwili zgłoszenia wynalazku przygotował wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku – oznacza to, że przedsiębiorca posiada niezbędne maszyny do wykorzystania wynalazku. Wskazać należy, że nie jest wymagane, by stanowiły one przedmiot własności, ponieważ przedsiębiorca może korzystać z nich także na podstawie leasingu, najmu, użyczenia itp. Przez istotne urządzenia rozumie się takie maszyny, które są niezbędne do rozpoczęcia korzystania z wynalazku, tzw. urządzenia główne. Odróżnia się je od urządzeń pomocniczych, np. drobnego sprzętu, sprężarek, szlifierek, przewodów, oświetlenia przenośnego. Tym samym, używacz uprzedni nie musi posiadać kompletnej i ukończonej linii produkcyjnej w momencie dokonania zgłoszenia wynalazku przez inny podmiot.

 

Powołany powyżej przepis wprowadza istotne ograniczenie – używacz uprzedni może korzystać z danego rozwiązania w „dotychczasowym zakresie”. W konsekwencji należy wskazać, że wykorzystanie wynalazku może odbywać się jedynie w takim stopniu, w jakim używacz korzystał lub mógł korzystać z niego w momencie dokonania zgłoszenia przez inny podmiot. Oznacza to, że nie może on np. rozwinąć swojej linii produkcyjnej, wybudować drugiego zakładu itp. Warto przy tym wskazać, że zgodnie z stanowiskiem doktryny prawniczej należy wziąć pod uwagę maksymalną moc produkcyjną urządzeń z daty zgłoszenia wynalazku (tak przykładowo: Demendecki Tomasz i in., Prawo własności przemysłowej. Komentarz). Takie rozwiązanie ma zapobiec nadużyciu pozycji używacza uprzedniego.

Używacz uprzedni może żądać ujawnienia swojego prawa w rejestrze patentowym, dzięki czemu może uchronić się przed potencjalnymi roszczeniami innych osób, jednak jest to możliwe dopiero po ujawnieniu zgłoszenia w tym rejestrze.

Dodać należy, że omawiany przepis przyznaje ochronę przedsiębiorcy, który używał danego rozwiązania jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia wynalazku. Tym samym, ochroną nie zostało objęte użytkowanie rozwiązania mające miejsce po zgłoszeniu wynalazku, a przed jego ogłoszeniem. Warto przypomnieć, że zasadniczo okres ten trwa 18 miesięcy, zatem niejednokrotnie może się zdarzyć sytuacja, w której przedsiębiorca nieświadomie wykorzystuje rozwiązanie, które w przyszłości będzie korzystało z ochrony patentowej.

Materiał filmowy