Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

OBOWIĄZEK POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 213 § 2 Kodeksu spółek handlowych: „W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.”

Jeżeli obowiązek powołania rady nadzorczej z art. 213 § 2 KSH powstał wraz z zawiązaniem spółki z o.o. a członkowie tego organu nie zostali powołani do chwili zgłoszenia spółki do rejestru - sąd rejestrowy wyznaczy spółce w organizacji stosowny termin do usunięcia braku pod rygorem odmowy wpisu do rejestru (tak art. 165 KSH).

Obowiązek z art. 213 § 2 KSH może zaktualizować się jednak w okresie funkcjonowania spółki. W takim przypadku koniecznym będzie podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały o powołaniu rady nadzorczej przez zgromadzenie wspólników. Warto zaznaczyć, że w związku z faktem, że obowiązek z art. 213 § 2 KSH jest obowiązkiem wynikającym wprost z Kodeksu spółek handlowych nie jest koniecznym powołanie rady nadzorczej w drodze zmiany umowy spółki.

Jeżeli po ziszczeniu się w spółce wymagań z art. 213 § 2 KSH, zarząd nie zwoła zgromadzenia wspólników w celu powołania rady nadzorczej, to wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego spółki, zainteresowani powołaniem członków organu nadzoru, mogą w trybie art. 236 § 1 KSH żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jak również umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników uchwały o powołaniu członków organu nadzoru. Gdyby takie zgromadzenie nie zostało zwołane przez zarząd, uprawniony wspólnik lub wspólnicy mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o upoważnienie do zwołania zgromadzenia (art. 237 § 1 KSH).

Należy także rozważyć sytuację, w której spółka ustanowiła radę nadzorczą z uwagi na spełnienie wymagań z art. 213 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a następnie doszło do sytuacji, w której nie jest już koniecznym funkcjonowanie rady nadzorczej w spółce (z uwagi na to, że kapitał zakładowy spółki nie przekracza 500 000 zł oraz wspólników jest mniej niż 25) – Powyższe nie oznacza, że rada nadzorcza z mocy prawa ulega rozwiązaniu. Rozwiązanie rady nadzorczej nastąpi dopiero w przypadku odwołania jej członków i niepowołania nowych przez spółkę lub też w przypadku wygaśnięcia wszystkich mandatów poszczególnych członków rady nadzorczej.

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

Materiał filmowy