Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Nowy obowiązek - Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Czym jest informacja o realizowanej strategii podatkowej?

Jest to nowy obowiązek nałożony w ramach ustawy nowelizującej, uregulowany w art. 27c ustawy o CIT. Ma on charakter sprawozdawczy – podatnicy zostali zobligowani do przedstawienia najważniejszych informacji wpływających na ich sytuację podatkową, zarówno dotyczących obecnych wydarzeń, jak i tych planowanych w przyszłości.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy głównym celem jest zwiększenie transparentności podatkowej podatników odgrywających istotną rolę w naszym porządku gospodarczym. Ma to rzekomo umożliwić obywatelom i potencjalnym kontrahentom zapoznanie się z przyjętymi przez podatnika standardami podatkowymi, dzięki czemu będą mogli oni podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje o nawiązaniu współpracy. Uzasadnienie nie wspomina natomiast o innej, bardziej prawdopodobnej przyczynie uchwalenia omawianego przepisu – dostęp do tych informacji będą miały także organy podatkowe, dzięki czemu w jeszcze łatwiejszy sposób będą mogły weryfikować działalność podatników, np. podczas typowania ich do potencjalnej kontroli.

Kto ma obowiązek sporządzenia informacji?

Obowiązek został nałożony na podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), czyli głównie na spółki komandytowe, spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.

Informację powinni przygotować podatnicy wymienieni w art. 27b ust. 2 pkt. 1) i 2) ustawy o CIT, tj.:

podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów; oraz

podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro;

Co powinna zawierać informacja?

Przepisy nie zawierają zamkniętego katalogu elementów, które mają składać się na informację. Według założeń ustawodawcy, zakres udostępnianych informacji powinien zależeć od skali prowadzonej działalności, branży, w której operuje spółka oraz od ryzyka podatkowego, które wiąże się z jej działalnością. Omawiany dokument powinien zawierać co najmniej informacje o (art. 27c ust. 2 ustawy o CIT):

- przyjętych przez podatnika procedurach wewnętrznych mających na celu wykonywanie obowiązków podatkowych (np. w zakresie schematów podatkowych czy transakcji z podmiotami powiązanymi),

- podjętych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi

- realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych,

- transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów

- planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych,

- złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych i wiążących informacji,

- dokonywanych rozliczeniach podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółka może natomiast udostępnić szerszy zakres informacji, np. swoją strategię podatkową lub obszary ryzyka podatkowego dla danej działalności.

Informacje powinny dotyczyć całokształtu nałożonych na podatnika obowiązków podatkowych, a nie tylko tych wynikających z ustawy o CIT.

Istotne jest również to, że z zakresu udostępnianych wiadomości wyłączono informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Wobec tego w przypadku niektórych z ww. elementów informacji (np. o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych) podatnicy będą mogli powołać się na ochronę informacji niejawnych.

W jaki sposób przekazać informację?

Informacja powinna zostać opublikowana na stronie internetowej spółki  (art. 27c ust. 4 ustawy o CIT). Z założenia ma być ona powszechnie dostępna, bez konieczności wprowadzania haseł czy uzyskiwania autoryzacji. Warto w tym miejscu wskazać na uzasadnienie do projektu ustawy nowelizującej: Takie działanie ma pełnić głównie funkcję informacyjną, dzięki czemu obywatele otrzymają dostęp do informacji o zasadach podatkowych, którymi kierują się największe podmioty oraz podejmowanych przez nich dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Takie informacje będą pomocne w czasie podejmowania przez obywateli decyzji o skorzystaniu z usług czy zakupu produktów od takich podmiotów. (… )Wprowadzone regulacje mają pozwolić obywatelom na pełne zapoznanie się z treścią publikowanych informacji o realizowanych strategiach podatkowych i znalezienie ich w jak najkrótszym czasie.

 

Dodać należy, że informacja powinna zostać sporządzona w języku polskim. Jeżeli oryginał opracowano w innym języku, konieczne będzie tłumaczenie.

Jeżeli podatnik nie posiada własnej strony internetowej, publikacja może nastąpić na stronie podmiotu powiązanego. Przepisy natomiast nie wprowadzają rozwiązań dla spółek, które nie mają strony internetowej i nie znajdują się w stosunku powiązania z innymi podmiotami. Ustawodawca zapewne założył, że spółki przekraczające wspomniane wcześniej obroty posiadają własne strony – niemniej jednak jest to pewnego rodzaju luka prawna nowej regulacji.

Informacja o strategii podatkowej natomiast nie jest wprost przesyłana do organów podatkowych. Przepisy nakładają obowiązek zawiadomienia  - w formie elektronicznej - właściwego naczelnika urzędu skarbowego o  adresie strony internetowej podatnika, na której opublikował on informację (art. 27c ust. 7). Innymi słowy, należy przesłać mailem link do swojej strony internetowej.

Ministerstwo Finansów przygotowało skrzyknę mailową dla podatników pozostających we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie: strategiapodatkowa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl.[2] Domyślać się można, że kolejne organy przyjmą podobną praktykę.

Jaki jest termin przygotowania informacji?

Informacja powinna zostać udostępniona na stronie internetowej podatnika „do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego” (art. 27c ust. 4 ustawy o CIT). W tym samym terminie należy przesłać do naczelnika urzędu skarbowego adres tej strony.

Wobec tego w pierwszej kolejności należy ustalić, jaki rok podatkowy obowiązuje w danej spółce. W przypadku większości spółek funkcjonujących na rynku rok podatkowy jest zrównany z rokiem kalendarzowym, choć oczywiście zdarzają się wyjątki. Termin pozornie wydaje się długi, jednak uwzględniając zakres przekazywanych informacji oraz inne obowiązki podatkowo-sprawozdawcze, lepiej nie pozostawiać tego obowiązku na ostatni kwartał roku.

Dla jakiego roku należy po raz pierwszy przygotować informację?

Kontrowersje wywołuje również termin przygotowania pierwszej informacji o realizowanej strategii podatkowej. Omawiany przepis (art. 27c ustawy o CIT) obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Ustawa nowelizująca nie wprowadza żadnych przepisów przejściowych w tym zakresie. Wydawać by się mogło, że pierwszym rokiem podatkowym, dla którego informacja będzie sporządzana, to 2021 r., co odpowiada podstawowej zasadzie „prawo nie działa wstecz”.

Niemniej jednak, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, podatnicy mają obowiązek sporządzenia i opublikowania informacji już za 2020 r. [3]  W takim razie pierwsza informacja powinna zostać opracowana do końca 2021 r. – przy założeniu, że rok podatkowy danej spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Stanowisko to wydaje się nieuzasadnione i nie wynika wprost z omawianych przepisów, niemniej jednak należy zalecić daleko idącą ostrożność. Kancelaria sugeruje, by podatnicy asekuracyjnie zastosowali się do wytycznych Ministerstwa.

Jakie sankcje przewidziano za naruszenie obowiązku?

 

Organy podatkowe mogą nałożyć karę pieniężną do 250.000 zł, jeżeli podatnik nie poinformuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego  we wspomnianym wcześniej terminie o stronie, na której opublikowano informację o strategii podatkowej. Tym samym sankcja może zostać nałożona za:

brak przygotowania informacji

nieprawidłowe opracowanie informacji (np. niepełna zawartość),

brak publikacji informacji na stronie podatnika,

brak poinformowania organu o stronie, na której opublikowano informację,

nieterminowe realizowanie ww. obowiązków.

Materiał filmowy