Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

NIEJASNE DEFINICJE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW NA GRUNCIE ULGI NA ROBOTYZACJĘ

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wprowadzającej Polski Ład: Pożądane jest, aby na robotyzację decydowało się coraz więcej polskich przedsiębiorstw. Robotyzacja powinna stać się kluczowym narzędziem służącym do zwiększania efektywności rynkowej.” W związku z powyższym w ramach art. 1 pkt 80 oraz art. 2 pkt 76 ustawy wprowadzającej w życie tzw. Polski Ład, do polskiego sytemu podatkowego dodano nową ulgę dla przedsiębiorców zwaną „ulgą na robotyzację”. Wskazana ulga, zgodnie ze stanowiskiem zawartym w oficjalnych wyjaśnieniach na stronie podatki.gov.pl: „jest skierowana do firm, które chcą usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych”, a także „może być narzędziem, które pomoże polskim firmom w zwiększeniu ich produktywności i konkurencyjności na rynku polskim i międzynarodowym”. Wyraźnego zaznaczenia wymaga fakt, że ulga na robotyzację jest ulgą czasową, ograniczoną w czasie do lat 2022 – 2026.

Istota ulgi na robotyzację (uregulowana w art. 52 jb ustawy o PIT oraz w art. 38eb ust. 1 ustawy o CIT) sprowadza się do stwierdzenia, że na jej podstawie podatnik podatku CIT oraz podatnik podatku PIT uprawniony jest do odliczenia od dochodu kwoty stanowiącej 50 % kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.  Należy przy tym pamiętać, że kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej (podatnik PIT) oraz z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (podatnik CIT). Innymi słowy, ulga na robotyzację skierowana jest wyłącznie do tych podatników:
- którzy to, w przypadku podatku PIT prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą [Nie ma przy tym znaczenia, czy działalność ta jest opodatkowania według skali podatkowej, czy według stawki 19% (opodatkowanie liniowe)].  
-  którzy, w przypadku podatku CIT uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych

To co może sprawić najwięcej problemów, dla osób które zdecydują się na skorzystanie z ulgi na robotyzację to odpowiednie zaliczenie kosztów uzyskania przychodów w ramach dość rozbudowanej treści przepisów normujących omawianą ulgę. Zarówno art. 38eb ust. 2 ustawy o CIT oraz art. 52jb ust. 2 ustawy o PIT zawiera liczne wyliczenie składowych wydatków kwalifikowanych jako koszty uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Warto zaznaczyć, że wskazane w ww. przepisach definicje nie są jasne i pozostawiają bardzo duże pole do interpretacji. Przyjrzyjmy się niektórym kosztom określonym w ww. przepisach

Zgodnie z treścią art. 38eb ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o CIT (identycznie art. 52jb ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT): „Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych”. Przez robota przemysłowego na gruncie przedstawionych norm prawnych należy rozumieć:
automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Mając na względzie powyższe, należy zwrócić uwagę, że problemy mogą się pojawić przy rozumieniu takich pojęć związanych z robotem przemysłowym jak m.in. zintegrowanie robota przemysłowego z innymi maszynami, zastosowanie przemysłowe takiego robota, czy też połączenie robota przemysłowego z systemami teleinformatycznymi.
I tak analizując powyższe rodzą się następujące pytania: czy z uwagi na zintegrowanie z innymi maszynami ulga obejmuje roboty przemysłowe spełniające wskazane w przepisie warunki, ale będące jednocześnie urządzeniami samodzielnymi, nie potrzebującymi jako warunek sine qua non zintegrowania z innymi maszynami? Gdzie dokładnie mamy do czynienia ze zintegrowaniem lub jego brakiem?
W zakresie zastosowania przemysłowego powstaje podobne pytanie, bowiem ustawodawca nie wyjaśnił co rozumie pod tym pojęciem. Czy zastosowanie przemysłowe należy rozumieć poprzez jej potoczną, słownikową definicję, czy też wiązać w profilem działalności gospodarczej przedsiębiorcy kryjącej się pod kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności?
Pytania takie można mnożyć, a brak jasnych definicji w ramach kosztów uzyskania przychodów naraża przedsiębiorców korzystających z ulgi na ryzyko kontroli i weryfikacji zastosowanej ulgi przez organy podatkowe, które mogą nie zgodzić się z jej zastosowaniem i w konsekwencji nałożyć na podatnika sankcję.

Z uwagi na krótki okres obowiązywania przepisów o uldze na robotyzację, obecne problemy definicyjne rozwiążę dopiero praktyka. Wydaje się, że najlepszym wyjściem dla ostrożnego przedsiębiorcy, mającego wątpliwości przy korzystaniu z niniejszej ulgi jest złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Tytułem przykładu, warto wskazać na interpretację indywidulaną dotyczącą pojęć związanych z kosztami uzyskania przychodu w uldze na gruncie art. 52jb ust.2 pkt 2 ustawy o PIT oraz art. 38eb ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. I tak zgodnie Interpretacją Indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 lipca 2022 r., 0111-KDIB1-2.4010.9.2022.1.AW, ważnym jest aby nabyte przez podatnika wartości niematerialne i prawne w sposób bezpośredni służyły uruchomieniu i przyjęciu robota przemysłowego. W treści ww.  interpretacji indywidualnej wskazano: „Nie można natomiast objąć ulgą wydatków na systemy informatyczne, które – jak wynika z wniosku – mają być integralnie związane z cyklem produkcyjnym. Wnioskodawca planuje zakup systemu MES (Manufacturing Execution System) oraz systemu APS (Adwanced Planning and Scheduling System) …(…)… Z opisu powyższych systemów wynika, że będą one służyć zarządzaniu procesami produkcyjnymi oraz planowaniu procesów produkcyjnych, a nie uruchomieniu i przyjęciu do używania robota przemysłowego oraz pozostałych maszyn i urządzeń peryferyjnych, o których mowa w przepisie art. 38eb ust. 2 pkt 2 updop. Zatem wydatki na nabycie systemów nie są wydatkami na robotyzację objętymi ulgą.”

 

Autor:
Tomasz Manterys- aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

Materiał filmowy