Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

KONTROLE CELNO-SKARBOWE PODCZAS EPIDEMII

Obowiązywanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 („COVID-19”) powoduje, że z mocy prawa bieg terminów w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, zaś bieg terminów rozpoczętych ulega zawieszeniu.

Przez terminy w postępowaniu administracyjnym należy rozumieć terminy procesowe, ale także terminy prawa materialnego. Dopiero w przypadku odwołania stanu epidemii lub ewentualnie wprowadzonego w jego miejsce stanu zagrożenia epidemicznego, terminy, które nie uległy rozpoczęciu rozpoczynają swój bieg, natomiast terminy, które uległy zawieszeniu, biegną dalej. Rozpoczęcie biegu terminów, jak i kontynuowanie terminów zawieszonych następuje z mocy prawa.

 

 

Czy zatem możliwe jest prowadzenie postępowań wobec podatników?

Tak. Możliwość prowadzenia i wszczynania postępowań kontrolnych czy postępowań podatkowych nie została bowiem zawieszona. Organy celno-skarbowe są uprawnione do przeprowadzania czynności sprawdzających, analitycznych, występować do innych organów o przesłanie akt innych spraw w celu ich włączenia do materiału dowodowego czy też nawet wzywać podatnika do przedstawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

Na mocy nowelizacji specustawy podatnik, do którego organ wystąpił np. o przedstawienie dokumentów lub złożenie wyjaśnień, nie jest zobowiązany do ich złożenia (ale jeżeli taka będzie jego wola, to czynności te będą skuteczne).

Obecna sytuacja daje zatem podatnikom więcej czasu na podjęcie reakcji, nie zwalnia natomiast z dotychczasowych obowiązków.

UWAGA: organ wzywając podatnika może wskazać, że wykonanie wezwania jest konieczne ze względu na interes publiczny bądź ważny interes strony. W takim przypadku udzielenie odpowiedzi i przedstawienie dokumentów będzie obowiązkowe, ale można będzie wystąpić z wnioskiem o przedłużenie czasu na dokonanie tych czynności.

Mając na uwadze powyższe, zaleca się stosowanie reguł ostrożności na dotychczasowym, a nawet wyższym poziomie – aby stan epidemii nie naraził na popełnienie błędów lub zaniedbań, które zostaną następnie wytknięte przez kontrolującyc

Materiał filmowy