Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

KONSEKWENCJE ZWIĄZANE Z NIEZŁOŻENIEM SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI HANDLOWEJ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki handlowej, koniecznym jest terminowe wypełnianie obowiązków,  nałożonych na spółkę (jednostkę) przez przepisy prawa w zakresie dotyczącym sprawozdań finansowych. Zaniedbania w tym zakresie mogą być dotkliwe, o czym więcej w niniejszym artykule.

I tak nieskładanie sprawozdań finansowych przez spółkę, w najgorszym wypadku może wiązać się z jej wykreśleniem i to bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 4 ustawy o KRS: „Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy: mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe”. W związku z powyższym sąd rejestrowy zawiadamia podmiot wpisany do Rejestru o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, wzywając go do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem o skutkach braku odpowiedzi na wezwanie sądu (por. art. 25b ust. 1 ustawy o KRS).

W przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy w postępowaniu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Rejestru (art. 25d ust. 1 ustawy o KRS).

Nieskładanie sprawozdań finansowych do KRS wiąże się także z możliwością odpowiedzialności karnej osób na których spoczywał obowiązek złożenia ww. sprawozdania.

Zgodnie z art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości:Kto wbrew przepisom ustawy: nie składa sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej we właściwym rejestrze sądowym - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Warto zwrócić uwagę w tym przypadku także na art. 80b Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którym: „Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

Materiał filmowy