Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

KONIECZNOŚĆ UZASADNIANIA PRZEZ PRACODAWCÓW PRZYCZYN WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY OD SIERPNIA 2022 R.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79) od sierpnia 2022 r. do krajowego porządku prawnego ma być implementowany obowiązek w ramach którego pracodawcy będą zobowiązani do uzasadnienia powodów rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy na czas określony.
 

Przypomnijmy, obecnie obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia stosunku pracy przez Pracodawcę dotyczy tylko umów na czas nieokreślony (tak: art. 30 § 4 Kodeksu pracy). Oprócz tego należy zaznaczyć, że aktualnie w przypadku wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji związkowych, w ramach których zawiadomi na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia temu pracownikowi umowy o pracę ze wskazaniem przyczyny, która uzasadnia rozwiązanie umowy (tak: art. 38 § 1 Kodeksu pracy).

Zgodnie z art. 1 pkt 10 – 12 aktualnie procedowanego projektu z dnia 3 czerwca 2022 r. dot. zmiany ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt UC118) ma dojść do zrównania umów o pracę na czas określony z umowami na czas nieokreślony. Tym samym zgodnie z planowanym brzmieniem art. 30 § 4 Kodeksu pracy: 
„W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.” 
Natomiast zgodnie z planowanym brzmieniem art. 38 § 1 Kodeksu pracy: 
„O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas określony lub umowy zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy”.

Na obecnym etapie, zgodnie z informacją zawartą na oficjalnej stronie Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855413#12855413) projekt ustawy dotyczący opisanych zmian w Kodeksie pracy znajduje się w Komitecie do Spraw Europejskich. Ważnym jest jednak aby Pracodawcy, szczególnie ci zatrudniający pracowników w ramach umów na czas określony, mieli na uwadze opisane w niniejszym artykule zmiany. Naruszenia w tym zakresie mogą bowiem wiązać się dla nich z negatywnymi konsekwencjami na gruncie prawa pracy. 

 

Autor: 
Tomasz Manterys - aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege
 

Materiał filmowy