Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

KIEDY CZŁONEK ZARZĄDU ODPOWIADA ZA ZALEGŁE SKŁADKI SPÓŁKI ?

Na początku należy wskazać, że art. 31-32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje, że art. 116 ustawy Ordynacja Podatkowa ma odpowiednie zastosowanie do zaległości składkowych. Z kolei art. 116 ustawy Ordynacja Podatkowa stanowi, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:
1)    nie wykazał, że:
a)    we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie Prawo restrukturyzacyjne, albo
b)    niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;
2)    nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu.

W przypadku gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prosta spółka akcyjna w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik albo odpowiadają wspólnicy, jeżeli pełnomocnik nie został powołany. Przepisy o odpowiedzialności stosuje się również do byłego członka zarządu oraz byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji.

Z powyższego wynika, że przesłanki obciążenia odpowiedzialnością to:
1) nieskuteczna w całości lub w części egzekucja z majątku spółki.
2) wykazanie, że zaległości wynikają ze zobowiązań, których termin płatności upłynął w czasie pełnienia
    obowiązków członka zarządu.

Natomiast odpowiedzialność może być też orzeczona wobec członka zarządu, który nie wykazał, że:
1) we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub
2) w tym samym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy – Prawo
    restrukturyzacyjne albo
3) zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa we wskazanej wyżej ustawie, albo
4) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy.

Podsumowując, organ rentowy jest zobowiązany wykazać jedynie okoliczności pełnienia obowiązków członka zarządu w okresie powstania zobowiązania składkowego, które przerodziło się w zaległość składkową spółki oraz bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko spółce. Natomiast po stronie członka zarządu spoczywa  ciężar wykazania okoliczności uwalniającej z odpowiedzialności za zobowiązania spółki.


Autor:
Tomasz Manterys- aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

Materiał filmowy