Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Główne zmiany w Polskim Ładzie

"Polski Ład” staje się rzeczywistością. Nowy rok przyniesie wiele zmian, które każdy oceni samodzielnie. W niniejszym artykule, przedstawię najważniejsze zmiany podatkowe zawarte w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwanej „Polskim Ładem”. 

1. Nowe zasady składek zdrowotnych

Obecnie składka zdrowotna dla osób zatrudnionych wynosi 9%, jednakże 7,75% składki odliczane jest od podatku, zatem efektywne obciążenie podatnika to 1,25%. Polski Ład zakłada likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, jednocześnie pozostawiając 9% stawkę.

Dla przedsiębiorców rozliczających się o oparciu o podatek liniowy przewidziano stawkę 4,9%, natomiast dla pozostałych podatników tj. osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenia, przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, osób zatrudnionych w oparciu o akt powołania, nie przewidziano zmian, co oznacza, że powstaję nieodliczana stawka 9% składki zdrowotnej.

Zmiana w sposobie naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu polegać będzie na uzależnieniu składki w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie:

- Przy przychodach rocznych do 60.000 zł - 316 zł

- Przy przychodach rocznych do 300.000 zł - 526 zł

- Przy przychodach rocznych powyżej 300.000 zł – 942 zł

2. Podniesienie kwoty wolnej od podatku

Znowelizowane przepisy zakładają podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł. Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 8.000 zł dla osób zarabiających rocznie poniżej 13.000 zł lub 3091 zł dla zarobków w przedziale 13.000 - 85.528 zł, natomiast dla osób zarabiających kwotę powyżej 127.000 zł przepisy w ogóle nie przewidują kwoty wolnej od podatku. „Polski Ład” zakłada jednolitą kwotę wolną od podatku, a więc niezależnie od wysokości dochodu.

Przepisy niestety nie przewidują kwoty wolnej od podatku dla przedsiębiorców rozliczających się z dochodu w formie podatku liniowego oraz na ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej.

3. Podwyższenie drugiego progu podatkowego

Aktualnie „pierwszy próg podatkowy” wynosi 85.528 zł, co oznacza że do dochodów powyżej tego progu stosuję się 32% stawkę podatku. Polski Ład zakłada jego zwiększenie do kwoty 120.000 zł.

4. Ryczałt ewidencjonowany dla najmu lokali mieszkalnych

Obecnie dochody z tytułu najmu lub dzierżawy niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w większości opodatkowane były na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów  ewidencjonowanych. Polski Ład przewiduje wprowadzenie jednolitych zasad opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze i objęcie ich wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulega zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.

5. Likwidacja karty podatkowej

Możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej będzie przewidziana wyłącznie dla podatników, którzy będą korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwości wyboru tej formy rozliczania.

6. Zapobieganie nielegalnemu zatrudnianiu pracowników

Znowelizowane przepisy przewidują, że w przypadku ustalenia nieprawidłowości zatrudnienia wszelkie konsekwencje będą obciążały pracodawcę, któremu zostanie przypisany przychód w związku z takim zatrudnieniem. Pracodawca będzie również odpowiadał w pełnej wysokości za podatek oraz składki ZUS, pracownik natomiast będzie zwolniony z odpowiedzialności za te zobowiązania.

7. Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządów

Polski Ład wprowadza obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń członków zarządu z powołania, zatem będą one obciążone analogicznie do umowy o pracę.

8. Nowe zasady „Estońskiego CIT”.

Obecnie „Estoński CIT” nie cieszy się dużą popularnością z uwagi na skomplikowane zasady jego obliczania oraz mnogość warunków, które należy spełnić. Znowelizowane przepisy liberalizują te wymogi i wprowadzają możliwość objęcia „Estońskim CIT” znacznie większa ilość podmiotów, w szczególności z uwagi na brak obowiązku dokonywania nakładów inwestycyjnych oraz limit przychodów w kwocie 100.000.000 zł.

Efektywna stawka podatku wynosić będzie zasadniczo 20 lub 25% (CIT i PIT), a w celu skorzystania z preferencyjnych zasad należy spełnić następujące warunki:

a) prowadzić działalności gospodarczej w jednej z dopuszczalnych form: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, a także spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej

b) udziałowcami spółki mogą być wyłączenie osoby fizyczne,

c) spółka nie może posiadać udziałów (akcji) w innych podmiotach gospodarczych,

d) mniej niż 50% przychodów spółki pochodzi z wierzytelności, odsetek, poręczeń, gwarancji, praw autorskich, własności przemysłowej, zbycia instrumentów finansowych lub transakcji z podmiotami powiązanymi

e) należy zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami tego podatnika, przez okres co najmniej 300 dni, lub

f) ponosić kosztu w wysokości co najmniej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (czyli około 16.800 zł) z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (tylko tych oskładkowanych, pozostałych nie wlicza się do powyższych wyliczeń) co najmniej 3 osób fizycznych. Na potrzeby ustalenia tego warunku nie bierze się pod uwagę zatem tzw. umów B2B, umów o dzieło oraz umów ze studentami do 26 roku życia

g) rozliczać się w oparciu o polskie przepisy o rachunkowości.

Powyższe zmiany nie stanowią wyczerpującego wyliczenia, jednakże z punktu widzenia przedsiębiorców wydają się najistotniejsze. Niewątpliwie dla większości przedsiębiorców nowe przepisy spowodują wzrost obciążeń publicznoprawnych, zatem już teraz warto dokonać analizy możliwości dostosowania własnego biznesu do nadchodzącej rzeczywistości. Należy pamiętać, iż w wielu przypadkach istnieją legalne rozwiązania, które przynajmniej w części pozwolą zniwelować negatywne skutki znowelizowanych przepisów.

Autor:

Paweł Kulesza - Radca Prawny, współzałożyciel Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege.

Materiał filmowy