Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Elektroniczne wnioski do KRS oraz prosta spółka akcyjna dopiero za rok

W dniu 21 lutego br. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Wskazana ustawa przesuwa o rok termin wejścia w życie przepisów regulujących elektroniczne postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym (dalej jako „KRS”). Zgodnie z brzmieniem Ustawy nowelizującej, nowe rozwiązania będą obowiązywały dopiero od 1 marca 2021 r., a nie od 1 marca 2020 r. – jak pierwotnie zakładano.
1 marca 2020 r. miały wejść w życia ostatnie przepisy mające zapewni pełną informatyzację postępowania rejestrowego przed KRS. Kluczowym elementem tych zmian było utworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, co zresztą w praktyce się udało i obecnie gromadzone są tam wypisy oraz wyciągi aktów notarialnych. Zgodnie z założeniem wnioskodawca składając wniosek elektroniczny do KRS, miał zostać zwolniony z obowiązku załączenia do wniosku aktów notarialnych, stanowiących podstawę wpisu w formie papierowej. Zobligowany byłby jedynie do wskazania identyfikatora aktu z Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. Jak widać przedsiębiorcy będą musieli na powyższe udogodnienia jeszcze poczekać.
Powołana na wstępie ustawa przesuwa również wejście w życie nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych, która wprowadzić miała do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki, wyczekiwaną szczególnie przez prowadzących projekty start – up  - prostą spółką akcyjną (PSA). Pierwotnie spółka ta miała zafunkcjonować w obrocie prawnym od 1 marca 2020 r. Wejście w życie regulacji dotyczącej PSA również przesunięto o rok, do 1 marca 2021 r.
W uzasadnieniu nowelizacji nie wskazano przyczyn przesunięcia w czasie terminu wejścia przepisów w życie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, iż przyczyną było niedostosowanie istniejącego systemu informatycznego do nowych wyzwań. Pamiętając jednak o problemach, jakie towarzyszyły tworzeniu systemu rejestracji spółek przy użyciu wzorca, czy aktualnie występujących problemach przy zgłaszaniu podmiotów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, korzystniejszym rozwiązaniem jest przesunięcie w czasie terminu wejścia zmian w życie niż narażenie przedsiębiorców na negatywne konsekwencje wynikające z niedoskonałości systemu informatycznego KRS.

 Autor mec. Piotr Tosik

Materiał filmowy