Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Co w praktyce oznacza ponoszenie przez komandytariusza odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej do wysokości sumy komandytowej?

Zgodnie z art. 111 Kodeksu spółek handlowych: Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej”. Treść powyższego przepisu nie budzi większych wątpliwości, jednak o co w zasadzie chodzi w ww. normie prawnej?

O tym w niniejszym artykule.

Suma komandytowa o której mowa w art. 111 KSH stanowi określoną kwotowo górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej. Oznacza to więc, że ewentualni wierzyciele spółki komandytowej będą mogli żądać zaspokojenia swoich wierzytelności do kwoty nieprzekraczającej tej, którą jest suma komandytowa.

W sytuacji więc, gdy np. suma komandytowa komandytariusza stanowi 10.000 zł, a długi spółki komandytowej przekraczają kwotę 200.000 zł, to komandytariusz może zostać zmuszony przez wierzycieli do uregulowania zobowiązania spółki z własnego majątku tylko do kwoty 20.000 zł.

Warto jednak zaznaczyć (wynika to z art. 112 § 1 Kodeksu spółek handlowych), że w sytuacji gdy komandytariusz wniósł do spółki wkład odpowiadający w całości sumie komandytowej, będzie on w całości zwolniony z osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej. Jeżeli zaś wkład komandytariusza będzie miał wartość niższą od sumy komandytowej, to komandytariusz za zobowiązania spółki będzie odpowiadał osobiście do kwoty, którą jest różnica między wysokością sumy komandytową a kwotą wniesionego do spółki wkładu.

Warto wskazać także na moment powstania odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli.

I tak zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 2015 r., sygn. akt: II FSK 965/14: „Dopiero dokonanie wpisu do rejestru, konkretyzującego charakter udziału wspólnika w spółce komandytowej jako komandytariusza, powoduje że od tego dnia ponosi on odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli, na zasadach określonych w art. 111 Kodeksu spółek handlowych, tj. do wysokości sumy komandytowej.”

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

Materiał filmowy