Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Branżowa tarcza antykryzysowa

Parlament zakończył prace kolejną tarczą antykryzysową, która tym razem zostaje skierowana jedynie do przedstawicieli branż szczególnie dotkniętych wprowadzonymi ostatnio obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19. Mowa tu m.in.  o branży gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. Aby skorzystać z nowej tarczy, konieczne jest prowadzenie działalności w jednej ze wskazanych kodami PKD branż. Poza znanymi wcześniej formami wsparcia w postaci świadczenia postojowego, zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS, nowelizowana ustawa zawiera jeszcze jedną nową formę wsparcia  - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przysługujące przez trzy miesiące.

Zwolnienie z ZUS
Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS będzie wykazanie spadku obrotów przedsiębiorcy, który w listopadzie br. winien być o co najmniej 40 proc. niższy, niż w listopadzie 2019 r. Ustawa przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 
Świadczenie postojowe 

Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie w 2019 r. 

Mikropożyczka 

Przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób, będą mogli się starać o dotacje do wysokości 5 tys. zł. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności, taj jak wiosną ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy. Będą się mogły o nią starać przedsiębiorcy, którzy odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 roku spadek obrotów o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników przyznawane będzie w wysokości 2 tys. złotych (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) przez trzy miesiące. 
Aby otrzymać dofinansowanie należ wykazać, iż przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 roku, a także nie spełniać przesłanek do upadłości, nie prowadzić postępowania restrukturyzacyjne lub likwidacyjnego.  

Do wejścia opisywanych regulacji w życie niezbędny jest jedynie podpis Prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Ponownego podkreślenia wymaga fakt, iż pomoc kierowana jest jedynie do przedsiębiorców prowadzących działalność w określonych w ustawie branżach i wymaga to każdorazowo weryfikacji, w zależności od preferowanej formy pomocy.
 

Materiał filmowy