Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

5 marca 2020 r. mija termin na złożenie wniosków w zakresie decyzji odpadowych

Do 5 marca 2020 r. przedsiębiorcy, prowadzący działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów mają czas na złożenie wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

Obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wynika z ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa pożarowa, stanowiąca reakcję ustawodawcy na plagę pożarów składowisk odpadów).

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 powołanej ustawy: „Posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji.” Ustawa nowelizującą wskazuje, jakie wymogi musi spełnić wniosek o zmianę pozwolenia, a sankcją za brak złożenia wniosku o zmianę, spełniającego owe wymagania, jest wygaśnięcie posiadanej decyzji w zakresie gospodarki odpadami. A więc dla przedsiębiorców działających w tej branży jest to kwestia „być albo nie być”.

W opublikowanych w dniu 24 lutego br. wyjaśnieniach Minister Klimatu podkreśla, że wskazany termin nie odnosi się do obowiązku uzyskania zmiany decyzji, tylko do złożenia do dnia 5 marca 2020 r., wniosku o zmianę posiadanej decyzji: „Za złożenie wniosku o zmianę decyzji wymienionych w art. 14 ust. 1 lub w art. 10 ustawy nowelizującej spełniającego wymagania określone w art. 14 ust. 1 i 2 tej ustawy, należy uznać również złożenie wniosku, zawierającego braki formalne, które po wezwaniu przez organ właściwy zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez ten organ, realnym do dotrzymania terminie (…). W takim przypadku decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygasa po upływie 5 marca 2020 r., jeżeli wniosek zawierający braki formalne zostanie uzupełniony zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Powyższe wyjaśnienia wydają się mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców, zamierzających dalej prowadzić działalność w zakresie gospodarki odpadami, a którzy z jakichkolwiek przyczyn zaniechali do tej pory złożyć stosowne wnioski w zakresie zmiany posiadanych decyzji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             mec. Piotr Tosik

Materiał filmowy