Prawo dla firm

Prawo spółek

Pod pojęciem spółki należy rozumieć rodzaj działalności osób fizycznych lub osób prawnych oparty na umowie lub statucie, którego celem jest zazwyczaj prowadzenie działalności gospodarczej. Podstawę prawną do ich tworzenia i funkcjonowania określa Kodeks cywilny z 24 kwietnia 1964 r. oraz Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. Dzielą się one na osobowe (spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie) oraz kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne).

Rejestracja Spółek

Reprezentujemy Klienta w postępowaniu rejestrowym, tzn. w procesie rejestracji spółek handlowych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Reprezentacja obejmuje pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak i wpisy zmian zachodzących w spółkach, obejmujące zmiany wspólników, udziałowców, zmiany składów osobowych zarządów spółek, rad nadzorczych. Dokonujemy także czynności w zakresie zgłaszania sprawozdań finansowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Przed dokonaniem rejestracji, świadczymy pomoc prawną w zakresie obejmującym sporządzenie umowy spółki, która to umowa dla funkcjonowania spółki ma fundamentalne znaczenie. Jest aktem, który odzwierciedla założenia oraz cele wspólników i nadaje im kształt wyznaczony przepisami prawa.

 

Ponadto, opiniujemy projekty uchwał, które mają być podjęte przez wspólników, łącznie ze sporządzeniem samych projektów w podanym wyżej zakresie.

Przekształcenia Spółek

Polega na zmianie formy prawnej spółki. Przekształcenie służy dostosowaniu formy prawnej spółki do prowadzonej aktualnie działalności oraz do zmieniających się warunków ekonomicznych.

 

Przekształceniu mogą ulegać wszystkie spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, a także spółka cywilna, będąca jedynie stosunkiem obligacyjnym, a nie spółką prawa handlowego. Również przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić prowadzoną przez siebie działalność w jednoosobową spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

 

Kancelaria w ramach świadczonych usług oferuje kompleksowe przeprowadzenie procesu transformacji, poczynając od wyboru optymalnej docelowej formy prawnej prowadzonej działalności, na rejestracji nowoutworzonego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym kończąc.

Wydzielanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W ostatnim czasie można zaobserwować coraz więcej działań zmierzających do przeniesienia całości lub części określonej działalności pomiędzy spółkami handlowymi. Prawnych sposobów dokonania tego rodzaju restrukturyzacji jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej przeniesienie do innej spółki. Wybór sposobu dokonania tej czynności w przeważającej części przypadków zależy od docelowej struktury powiązań pomiędzy spółkami w grupie. Rolą Kancelarii w tym procesie jest doradztwo oraz pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań. W tym procesie wspieramy klientów poprzez przygotowania dokumentów zmierzających do organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Prawo korporacyjne

Profesjonalna pomoc w zakresie prawa korporacyjnego pozwala zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą w sposób sprawny oraz minimalizujący ryzyka prawne dla spółki, wspólników i kadry zarządzającej.

 

We wskazanym obszarze Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 

  • Modyfikowanie statutów/umów spółek
  • Doskonalenie i wdrażanie regulaminów w spółce
  • Prowadzenie procesu obsługi posiedzeń oraz tworzenia uchwał
  • Współpraca z akcjonariuszami/wspólnikami spółki
  • Aktualizowanie danych i dokumentów spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Likwidacja spółek

W toku funkcjonowania spółki prawa handlowego, możemy dojść do punktu, w którym jedynym sposobem zakończenia jej działalności będzie likwidacja. Kancelaria poprowadzi proces likwidacji spółki mając na uwadze przede wszystkim maksymalne skrócenie tego procesu, optymalizację kosztów związanych z likwidacją oraz zabezpieczenie interesów osób uczestniczących w spółce bądź wchodzących w skład jej organów.