Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Ostatnie dni na wniosek o zwrot VAT w ramach ulgi na złe długi

Wyrok TSUE w sprawie polskich przepisów dotyczących ulgi na złe długi w VAT został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 7 grudnia. Oznacza to, że podatnicy mogą jeszcze tylko przez kilka dni wnioskować o zwrot podatku. Termin na złożenie wniosku mija 7 stycznia 2021 roku.
Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 15 października 2020 r. w sprawie w sprawie C-335/19, dotyczącej prawa do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi. 7 grudnia 2020 r. został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Data publikacji wyroku rozpoczyna bieg terminów, istotnych z punktu widzenia podatników. 
Przypomnijmy, iż w  powołanym orzeczeniu TSUE wskazał, że polskie przepisy ustanawiające zakaz skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi, w sytuacji w której:
- dłużnik jest w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnych;
- dłużnik nie jest zarejestrowany dla celów VAT,
- wierzyciel nie jest zarejestrowany dla celów VAT,
są niezgodne z regulacjami unijnymi.
Podkreślenia wymaga fakt, że wyrok nie odnosi się bezpośrednio do innych warunków do skorzystania z ulgi na złe długi (przede wszystkim faktu, że od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie może upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona, choć ograniczenie to również budzi uwagi ekspertów co do zgodności z dyrektywą, ale w tej kwestii TSUE się wprost nie wypowiedział).    
Wyrok TSUE otwiera drogę do odzyskania VAT w ramach ulgi na złe długi, w sytuacjach, w których zgodnie z dotychczasową linią orzeczniczą skorzystanie z takiej ulgi nie było możliwe.
Podatnicy, którzy nie podejmowali wcześniej próby odzyskania VAT w ramach ulgi na złe długi, z względu na ograniczenia normatywne zakwestionowane przez TSUE, winni złożyć stosowna korektę  deklaracji VAT wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty do dnia 7 stycznia 2020 r (30 dni od publikacji wyroku). Złożenie wniosku w tym terminie pozwoli na odzyskanie nadpłaty wraz z pełnym oprocentowaniem (przysługującym od dnia zapłaty podatku, do dnia jego zwrotu). 
Podatnicy, którzy występowali już wcześniej (przed wyrokiem TSUE) o ulgę na złe długi, ale otrzymali negatywną decyzję organu podatkowego, która się uprawomocniła, muszą wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania. Termin na to mija 7 stycznia (zgodnie z art. 241 par. 2 pkt 2 ordynacji podatkowej).
Więcej czasu mają podatnicy, którzy występowali wcześniej o ulgę na złe długi, ale przegrali batalię w sądach administracyjnych. Na wznowienie postępowania sądowoadminsitracyjnego mają trzy miesiące od daty publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym UE.

Radca Prawny Piotr Tosik
 

Materiał filmowy