Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Ochrona wynikająca z patentu i procedura jego udzielenia cz. 1 z 3 Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13), dalej jako: pwp

 

Warto na wstępie zaznaczyć, że przedstawiona analiza ma skrótowy charakter, wobec czego niektóre zagadnienia zostały przedstawione w uproszczony sposób. Niemniej jednak zawiera ona główne elementy postępowania w przedmiocie udzielenia patentu i z pewnością przybliży Czytelnikom główne ramy proceduralne oraz zakres ochrony wynikającej z patentu.

Patent udzielany jest na wynalazki – czyli rozwiązania które: są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. (art. 24 pwp). Tym samym, szczególna ochrona może być przyznana jedynie takim wynalazkom, które wiążą się z dokonaniem pewnej innowacji, nieznanej specjalistom danej dziedziny przed dokonaniem zgłoszenia patentowego. Jeżeli dane rozwiązanie nie cechuje się nowatorskością, to ochrona patentowa nie zostanie udzielona.

Przez przyznanie patentu wynalazca lub inny uprawniony podmiot zyskuje prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terenie RP przez okres 20 lat. Innymi słowy, powołując się na patent można domagać się zaprzestania wykorzystywania wynalazku lub zapłaty określonej kwoty tytułem odszkodowania.

Samo postępowanie o udzielenie patentu rozpoczyna się poprzez wniesienie przez zainteresowany podmiot zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP. Jest to sformalizowany wniosek, który powinien obejmować opis wynalazku, jego zastosowanie, jeżeli to niezbędne dla jego zrozumienia – rysunki i inne dane o charakterze technicznym.

Następnie Urząd Patentowy RP rejestruje wniosek, precyzyjnie wskazując datę i godzinę jego złożenia. Ma to istotne znaczenie, gdyż w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, czyli udzielenia patentu, ochrona wynalazku rozpoczyna się właśnie w dniu dokonania zgłoszenia – co zostanie szerzej opisane w dalszej części niniejszej informacji.

Kolejnym krokiem jest ogłoszenie zgłoszenia wynalazku przez Urząd Patentowy RP w Biuletynie Urzędu Patentowego. Jest ono dokonywane niezwłocznie po upływie 18 miesięcy od dnia zgłoszenia, ewentualnie w terminie wcześniejszym, na wyraźny na wniosek zainteresowanego. Po ogłoszeniu zainteresowane osoby mogą zapoznać się z opisem zgłoszonego wynalazku i zgłaszać do niego uwagi – np. kwestionując autorstwo wynalazku. Od tego momentu uważa się również, że uczestnicy obrotu są świadomi treści ogłoszenia, co m.in. wpływa na ocenę korzystania z podobnych rozwiązań. Warto dodać, że ogłoszenie zgłoszenia nie przesądza o tym, że ochrona patentowa zostanie udzielona – tak naprawdę jest etapem, od którego możliwe jest skuteczne zanegowanie stanowiska zgłaszającego, co może skutkować odmową przyznania patentu.

Urząd Patentowy RP weryfikuje zgłoszenie oraz ewentualne zastrzeżenia innych osób. Bada on m.in., czy wniosek jest kompletny pod względem formalnym, czy dane rozwiązanie rzeczywiście jest innowacyjne, czy inny podmiot nie dokonał wcześniej podobnego zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie zostało złożone przez osobę nieuprawnioną, na żądanie prawowitego wynalazcy Urząd Patentowy powinien umorzyć postępowanie, odmówić udzielenia patentu lub przenieść patent na uprawniony podmiot.

Po zakończeniu badania zgłoszenia Urząd Patentowy RP wydaje wiążącą decyzję: odmawia udzielenia patentu lub udziela patentu na wynalazek. W przypadku pomyślnego zakończenia procedury dokonuje on wpisu wynalazku do rejestru patentowego oraz wydaje dokument patentowy, czyli swoisty certyfikat.

Udzielony już patent może zostać unieważniony na wniosek podmiotu, który ma w tym interes prawny, np. rzeczywistego wynalazcy czy przedsiębiorstwa, które wcześniej wykorzystywało daną technologię. W takim przypadku zostaje wszczęte postępowanie, które ma na celu zbadanie poprawności udzielenia ochrony. Dodatkowo warto wskazać, że patent może również wygasnąć, np. poprzez zrzeczenie się ochrony przez uprawnionego, upływ czasu ochrony czy nieuiszczenie opłaty okresowej (udzielenie ochrony przez Urząd Patentowy RP jest odpłatne).

aplikant radcowski Bartosz Szrama

Materiał filmowy